مکان های فضای کاری در Monterrey

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Monterrey

Batallón de San Patricio 109


دفاتر از $١٠.٠٠ - $١٣.٧٠
دفاتر مجهز در Monterrey

Boulevard Díaz Ordaz 140


دفاتر از $٨.٠٠ - $١٢.٠٠

با مراجعه به Monterreyدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+