مکان های فضای کاری در Casablanca

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Casablanca

20/26 rue Bassatines


دفاتر از MAD 68.00 - MAD 85.00
دفاتر مجهز در Casablanca

Centre d’affaire Contempo


دفاتر از MAD 83.00 - MAD 114.00
دفاتر مجهز در Casablanca

Immeuble ATRIUM, N°374


دفاتر از MAD 83.00 - MAD 114.00
دفاتر مجهز در Casablanca

22, rue de Parc


دفاتر از MAD 68.00 - MAD 85.00
دفاتر مجهز در Casablanca

Casablanca Nearshore Park


دفاتر از MAD 83.00 - MAD 114.00
دفاتر مجهز در Casablanca

Twin Center


دفاتر از MAD 95.00 - MAD 131.00
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Casablanca

Twin Center, Tour Ouest, 16e étage.


دفاتر از MAD 95.00 - MAD 131.00
دفاتر مجهز در Casablanca

Crystal Building 1


دفاتر از MAD 118.00 - MAD 162.00
دفاتر مجهز در Casablanca

12 Avenue Ali Abderrazak


دفاتر از MAD 83.00 - MAD 114.00
دفاتر مجهز در Casablanca

MIFA, Attawfik, Rue 11


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Casablanca

Casablanca Nearshore Park


دفاتر از MAD 95.00 - MAD 131.00
دفاتر مجهز در Casablanca

Immeuble ZAHRA


دفاتر از MAD 68.00 - MAD 93.00

با مراجعه به Casablancaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+