مکان های فضای کاری در Almere

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Almere

Busplein 36-38


دفاتر از € ٦,٤٠ - € ٨,٧٠
دفاتر مجهز در Almere

Plein 1945 nr.27


دفاتر از € ٩,٥٠ - € ١٣,١٠
دفاتر مجهز در Almere

Olympia 2D


دفاتر از € ٦,٤٠ - € ٨,٧٠
دفاتر مجهز در Almere

Dalsteindreef 141


دفاتر از € ٥,٥٠ - € ٧,٥٠
دفاتر مجهز در Almere

Databankweg 26


دفاتر از € ٨,٤٠ - € ١١,٦٠
دفاتر مجهز در Almere

Hoogoorddreef 9


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Almere

Laarderhoogtweg 25


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Almere

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Almere

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


دفاتر از € ٥,٥٠ - € ٧,٥٠
دفاتر مجهز در Almere

Eempolis – ground floor


دفاتر از € ٩,٥٠ - € ١٣,١٠
دفاتر مجهز در Almere

Mr Treublaan 7


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Almere

Trompenburgstraat 2c


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Almere

Rhijnspoorplein 10-38


دفاتر از € ٩,١٠ - € ١٢,٥٠
دفاتر مجهز در Almere

Stationsplein 19-W


دفاتر از € ١٠,٣٠
دفاتر مجهز در Almere

Vijzelstraat 20


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Almere

Keizersgracht 555


دفاتر از € ١٢,٩٠ - € ١٧,٧٠
دفاتر مجهز در Almere

Singel 250


دفاتر از € ٩,١٠ - € ١٢,٥٠
دفاتر مجهز در Almere

Herengracht 282


دفاتر از € ٩,١٠ - € ١٢,٥٠
دفاتر مجهز در Almere

Kraanspoor 50


دفاتر از € ٩,١٠ - € ١٢,٥٠
دفاتر مجهز در Almere

H-Toren


دفاتر از € ١٦,١٠ - € ١٧,٧٠
دفاتر مجهز در Almere

Gustav Mahlerplein 2


دفاتر از € ١٤,٦٠ - € ٢٠,١٠
دفاتر مجهز در Almere

Strawinskylaan 3051


دفاتر از € ١٤,٦٠ - € ٢٠,١٠
دفاتر مجهز در Almere

De Corridor 5C


دفاتر از € ٦,١٠ - € ٨,٣٠
دفاتر مجهز در Almere

Van Heuven Goedhartlaan 7 - 13


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Almere

Cuserstraat 93


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Almere

Gondel 1


دفاتر از € ١١,٥٠ - € ١٤,٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Almere

Kingsfordweg 151


دفاتر از € ٥,٥٠ - € ٧,٥٠
دفاتر مجهز در Almere

Startbaan 8


دفاتر از € ١١,٥٠ - € ١٤,٤٠
دفاتر مجهز در Almere

Oorsprongpark 12


دفاتر از € ٨,١٠ - € ١١,١٠
دفاتر مجهز در Almere

Zen Building


دفاتر از € ٦,١٠ - € ٨,٣٠
دفاتر مجهز در Almere

St. Jacobsstraat 123- 135


دفاتر از € ٨,١٠ - € ١١,١٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Almere

Blok D


دفاتر از € ٧,٣٠ - € ١٠,٠٠
دفاتر مجهز در Almere

4th,10th, 11th & 12th floor


دفاتر از € ١١,٧٠ - € ١٦,٠٠
دفاتر مجهز در Almere

Papendorpseweg 99


دفاتر از € ٨,١٠ - € ١٠,١٠
دفاتر مجهز در Almere

Papendorpseweg 75


دفاتر از € ٨,١٠ - € ١١,١٠
دفاتر مجهز در Almere

Havenmeesterweg 27


دفاتر از € ٩,٤٠
دفاتر مجهز در Almere

The Base B


دفاتر از € ١٢,٧٠ - € ١٧,٥٠
دفاتر مجهز در Almere

Arrivals 4


دفاتر از € ١٠,٤٠
دفاتر مجهز در Almere

Evert van de Beekstraat 354


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Almere

Het Poortgebouw


دفاتر از € ٥,٣٠ - € ٧,٣٠
دفاتر مجهز در Almere

Polarisavenue 1


دفاتر از € ١١,٦٠ - € ١٥,٩٠
دفاتر مجهز در Almere

Transpolispark


دفاتر از € ٥,٣٠ - € ٧,٣٠
دفاتر مجهز در Almere

Nevelgaarde 8


دفاتر از € ٦,١٠ - € ٨,٣٠
دفاتر مجهز در Almere

Saturnusstraat 46-62


دفاتر از € ٦,٩٠ - € ٩,٥٠

با مراجعه به Almereدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+