مکان های فضای کاری در Amstelveen

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Amstelveen

Van Heuven Goedhartlaan 7 - 13


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Cuserstraat 93


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Gustav Mahlerplein 2


دفاتر از € ١٤,٦٠ - € ٢٠,١٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Startbaan 8


دفاتر از € ١١,٥٠ - € ١٤,٤٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Gondel 1


دفاتر از € ١١,٥٠ - € ١٤,٤٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

H-Toren


دفاتر از € ١٦,١٠ - € ١٧,٧٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Strawinskylaan 3051


دفاتر از € ١٤,٦٠ - € ٢٠,١٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Mr Treublaan 7


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Amstelveen

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


دفاتر از € ٥,٥٠ - € ٧,٥٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Hoogoorddreef 9


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Amstelveen

Laarderhoogtweg 25


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Dalsteindreef 141


دفاتر از € ٥,٥٠ - € ٧,٥٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Keizersgracht 555


دفاتر از € ١٢,٩٠ - € ١٧,٧٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Rhijnspoorplein 10-38


دفاتر از € ٩,١٠ - € ١٢,٥٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Vijzelstraat 20


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Herengracht 282


دفاتر از € ٩,١٠ - € ١٢,٥٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Singel 250


دفاتر از € ٩,١٠ - € ١٢,٥٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Havenmeesterweg 27


دفاتر از € ٩,٤٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Platform 2A (next to the kiosk)


دفاتر از € ١٠,٣٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

The Base B


دفاتر از € ١٢,٧٠ - € ١٧,٥٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Arrivals 4


دفاتر از € ١٠,٤٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Evert van de Beekstraat 354


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Amstelveen

Kingsfordweg 151


دفاتر از € ٥,٥٠ - € ٧,٥٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Het Poortgebouw


دفاتر از € ٥,٣٠ - € ٧,٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Amstelveen

Kraanspoor 50


دفاتر از € ٩,١٠ - € ١٢,٥٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Polarisavenue 1


دفاتر از € ١١,٦٠ - € ١٥,٩٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Transpolispark


دفاتر از € ٥,٣٠ - € ٧,٣٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Saturnusstraat 46-62


دفاتر از € ٦,٩٠ - € ٩,٥٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

De Corridor 5C


دفاتر از € ٦,١٠ - € ٨,٣٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Busplein 36-38


دفاتر از € ٦,٤٠ - € ٨,٧٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Olympia 2D


دفاتر از € ٦,٤٠ - € ٨,٧٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Plein 1945 nr.27


دفاتر از € ٩,٥٠ - € ١٣,١٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Amstelveen

St. Jacobsstraat 123- 135


دفاتر از € ٨,٢٠ - € ١١,٣٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Blok D


دفاتر از € ٧,٣٠ - € ١٠,٠٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Oorsprongpark 12


دفاتر از € ٨,٢٠ - € ١١,٣٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Zen Building


دفاتر از € ٦,١٠ - € ٨,٣٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Papendorpseweg 75


دفاتر از € ٨,٢٠ - € ١١,٣٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

4th,10th, 11th & 12th floor


دفاتر از € ١١,٧٠ - € ١٦,٠٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Papendorpseweg 99


دفاتر از € ٧,٩٠ - € ٩,٨٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Kampenringweg 45D


دفاتر از € ٥,٠٠ - € ٦,٨٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Zuidelijk Halfrond 1


دفاتر از € ٦,٣٠ - € ٦,٩٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Eempolis – ground floor


دفاتر از € ٩,٥٠ - € ١٣,١٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Louis Braillelaan 80


دفاتر از € ٦,٧٠ - € ٨,٤٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Lange Dreef 11


دفاتر از € ٦,٦٠ - € ٨,٢٠
دفاتر مجهز در Amstelveen

Databankweg 26


دفاتر از € ٨,٤٠ - € ١١,٦٠

با مراجعه به Amstelveenدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+