مکان های فضای کاری در Breda

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Breda

3rd Floor


دفاتر از € ٨,٢٠ - € ٩,٠٠
دفاتر مجهز در Breda

Regus Breda Business Park BV


دفاتر از € ٥,٦٠ - € ٧,٦٠
دفاتر مجهز در Breda

Ceresstraat 1


دفاتر از € ٦,٥٠ - € ٩,٠٠
دفاتر مجهز در Breda

Lage Mosten 49-63


دفاتر از € ٦,٥٠ - € ٩,٠٠
دفاتر مجهز در Breda

Hart van Brabantlaan 12-14


دفاتر از € ٦,٥٠ - € ٩,٠٠
دفاتر مجهز در Breda

Willemsplein 2


دفاتر از € ٨,٣٠ - € ١١,٤٠
دفاتر مجهز در Breda

Stationsplein 91 & 105


دفاتر از € ٥,٩٠ - € ٨,٢٠

با مراجعه به Bredaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+