مکان های فضای کاری در Gouda

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Gouda

Zuidelijk Halfrond 1


دفاتر از € ٦,٣٠ - € ٦,٩٠
دفاتر مجهز در Gouda

Kampenringweg 45D


دفاتر از € ٥,٠٠ - € ٦,٨٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Gouda

Lichtenauerlaan 102-120


دفاتر از € ٤,٤٠ - € ٦,٠٠
دفاتر مجهز در Gouda

Rivium Boulevard 301-320


دفاتر از € ٦,٧٠ - € ٩,٢٠
دفاتر مجهز در Gouda

Louis Braillelaan 80


دفاتر از € ٦,٧٠ - € ٨,٤٠
دفاتر مجهز در Gouda

Boompjes 40


دفاتر از € ٧,٤٠ - € ١٠,١٠
دفاتر مجهز در Gouda

Weena Zuid 130


دفاتر از € ٧,٤٠ - € ١٠,١٠
دفاتر مجهز در Gouda

Weena 290


دفاتر از € ٧,٤٠ - € ١٠,١٠
دفاتر مجهز در Gouda

Platform 1A (next to the café ‘de huiskamer’)


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Gouda

Rotterdam Airportplein 22


دفاتر از € ٧,٤٠ - € ١٠,١٠
دفاتر مجهز در Gouda

Papendorpseweg 75


دفاتر از € ٨,٢٠ - € ١١,٣٠
دفاتر مجهز در Gouda

De Corridor 5C


دفاتر از € ٦,١٠ - € ٨,٣٠
دفاتر مجهز در Gouda

Papendorpseweg 99


دفاتر از € ٧,٩٠ - € ٩,٨٠
دفاتر مجهز در Gouda

4th,10th, 11th & 12th floor


دفاتر از € ١١,٧٠ - € ١٦,٠٠
دفاتر مجهز در Gouda

J.P. Coenstraat 7


دفاتر از € ٦,٠٠ - € ٨,٢٠
دفاتر مجهز در Gouda

Lange Dreef 11


دفاتر از € ٦,٦٠ - € ٨,٢٠
دفاتر مجهز در Gouda

10 Koningin Julianaplein


دفاتر از € ٧,٨٠ - € ١٠,٧٠
دفاتر مجهز در Gouda

Blok D


دفاتر از € ٧,٣٠ - € ١٠,٠٠
دفاتر مجهز در Gouda

Haagsche Hof


دفاتر از € ٧,١٠ - € ٩,٨٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Gouda

St. Jacobsstraat 123- 135


دفاتر از € ٨,٢٠ - € ١١,٣٠
دفاتر مجهز در Gouda

Het Poortgebouw


دفاتر از € ٥,٣٠ - € ٧,٣٠
دفاتر مجهز در Gouda

Oorsprongpark 12


دفاتر از € ٨,٢٠ - € ١١,٣٠
دفاتر مجهز در Gouda

Transpolispark


دفاتر از € ٥,٣٠ - € ٧,٣٠
دفاتر مجهز در Gouda

Zen Building


دفاتر از € ٦,١٠ - € ٨,٣٠
دفاتر مجهز در Gouda

Polarisavenue 1


دفاتر از € ١١,٦٠ - € ١٥,٩٠
دفاتر مجهز در Gouda

Saturnusstraat 46-62


دفاتر از € ٦,٩٠ - € ٩,٥٠
دفاتر مجهز در Gouda

Gondel 1


دفاتر از € ١١,٥٠ - € ١٤,٤٠
دفاتر مجهز در Gouda

Startbaan 8


دفاتر از € ١١,٥٠ - € ١٤,٤٠
دفاتر مجهز در Gouda

Evert van de Beekstraat 354


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Gouda

Arrivals 4


دفاتر از € ١٠,٤٠
دفاتر مجهز در Gouda

The Base B


دفاتر از € ١٢,٧٠ - € ١٧,٥٠
دفاتر مجهز در Gouda

Havenmeesterweg 27


دفاتر از € ٩,٤٠
دفاتر مجهز در Gouda

Van Heuven Goedhartlaan 7 - 13


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Gouda

Laarderhoogtweg 25


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Gouda

Cuserstraat 93


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Gouda

Hoogoorddreef 9


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Gouda

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Gouda

Gustav Mahlerplein 2


دفاتر از € ١٤,٦٠ - € ٢٠,١٠
دفاتر مجهز در Gouda

Strawinskylaan 3051


دفاتر از € ١٤,٦٠ - € ٢٠,١٠
دفاتر مجهز در Gouda

H-Toren


دفاتر از € ١٦,١٠ - € ١٧,٧٠
دفاتر مجهز در Gouda

Dalsteindreef 141


دفاتر از € ٥,٥٠ - € ٧,٥٠
دفاتر مجهز در Gouda

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


دفاتر از € ٥,٥٠ - € ٧,٥٠
دفاتر مجهز در Gouda

Olympia 2D


دفاتر از € ٦,٤٠ - € ٨,٧٠
دفاتر مجهز در Gouda

Mr Treublaan 7


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Goudaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+