مکان های فضای کاری در Hoofddorp

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Saturnusstraat 46-62


دفاتر از € ٦,٩٠ - € ٩,٥٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Polarisavenue 1


دفاتر از € ١١,٦٠ - € ١٥,٩٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Transpolispark


دفاتر از € ٥,٣٠ - € ٧,٣٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Evert van de Beekstraat 354


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Arrivals 4


دفاتر از € ١٠,٤٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

The Base B


دفاتر از € ١٢,٧٠ - € ١٧,٥٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Het Poortgebouw


دفاتر از € ٥,٣٠ - € ٧,٣٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Havenmeesterweg 27


دفاتر از € ٩,٤٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Startbaan 8


دفاتر از € ١١,٥٠ - € ١٤,٤٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Cuserstraat 93


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Gondel 1


دفاتر از € ١١,٥٠ - € ١٤,٤٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Van Heuven Goedhartlaan 7 - 13


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Strawinskylaan 3051


دفاتر از € ١٤,٦٠ - € ٢٠,١٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Gustav Mahlerplein 2


دفاتر از € ١٤,٦٠ - € ٢٠,١٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

H-Toren


دفاتر از € ١٦,١٠ - € ١٧,٧٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Kingsfordweg 151


دفاتر از € ٥,٥٠ - € ٧,٥٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Keizersgracht 555


دفاتر از € ١٢,٩٠ - € ١٧,٧٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Herengracht 282


دفاتر از € ٩,١٠ - € ١٢,٥٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Vijzelstraat 20


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Singel 250


دفاتر از € ٩,١٠ - € ١٢,٥٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Trompenburgstraat 2c


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Mr Treublaan 7


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Rhijnspoorplein 10-38


دفاتر از € ٩,١٠ - € ١٢,٥٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Stationsplein 19-W


دفاتر از € ١٠,٣٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Ground, 1st , 2nd and 3rd floor


دفاتر از € ٥,٥٠ - € ٧,٥٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Amsterdam Arena Boulevard 65-71


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Kraanspoor 50


دفاتر از € ٩,١٠ - € ١٢,٥٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Hoogoorddreef 9


لطفاً تماس بگیرید
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Laarderhoogtweg 25


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Dalsteindreef 141


دفاتر از € ٥,٥٠ - € ٧,٥٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

De Corridor 5C


دفاتر از € ٦,٠٠ - € ٨,٢٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Kampenringweg 45D


دفاتر از € ٥,٠٠ - € ٦,٨٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Louis Braillelaan 80


دفاتر از € ٦,٧٠ - € ٨,٤٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Zuidelijk Halfrond 1


دفاتر از € ٦,٣٠ - € ٦,٩٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Parijsboulevard 209


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Hoofddorp

J.P. Coenstraat 7


دفاتر از € ٦,٠٠ - € ٨,٢٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

10 Koningin Julianaplein


دفاتر از € ٧,٨٠ - € ١٠,٧٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Olympia 2D


دفاتر از € ٦,٤٠ - € ٨,٧٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Haagsche Hof


دفاتر از € ٧,١٠ - € ٩,٨٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Busplein 36-38


دفاتر از € ٦,٤٠ - € ٨,٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Blok D


دفاتر از € ٧,٢٠ - € ٩,٩٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Plein 1945 nr.27


دفاتر از € ٩,٥٠ - € ١٣,١٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

St. Jacobsstraat 123- 135


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Papendorpseweg 75


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Papendorpseweg 99


دفاتر از € ٨,١٠ - € ١٠,١٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

4th,10th, 11th & 12th floor


دفاتر از € ١١,٥٠ - € ١٥,٨٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Oorsprongpark 12


دفاتر از € ٨,٠٠ - € ١١,٠٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Zen Building


دفاتر از € ٦,٥٠ - € ٩,٠٠
دفاتر مجهز در Hoofddorp

Nevelgaarde 8


دفاتر از € ٦,٠٠ - € ٨,٢٠

با مراجعه به Hoofddorpدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+