مکان های فضای کاری در Nijmegen

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Nijmegen

Molenveldlaan 152


دفاتر از € ٦,٣٠ - € ٨,٦٠
دفاتر مجهز در Nijmegen

Jonkerbosplein 52


دفاتر از € ٨,٤٠ - € ١١,٥٠
دفاتر مجهز در Nijmegen

Kerkenbos 1037


دفاتر از € ٦,٣٠ - € ٨,٦٠
دفاتر مجهز در Nijmegen

Wanraay 4


دفاتر از € ٧,٨٠ - € ٨,٦٠
دفاتر مجهز در Nijmegen

Eusebiusbuitensingel 7-8-9


دفاتر از € ٧,٨٠ - € ٨,٦٠
دفاتر مجهز در Nijmegen

Parktoren


دفاتر از € ٦,٨٠ - € ٨,٦٠
دفاتر مجهز در Nijmegen

Meander 251


دفاتر از € ٦,٢٠ - € ٨,٦٠
دفاتر مجهز در Nijmegen

Ijsselburcht 3


دفاتر از € ٦,٢٠ - € ٨,٦٠
دفاتر مجهز در Nijmegen

Laan van Westroijen 6


دفاتر از € ٧,٣٠ - € ١٠,١٠
دفاتر مجهز در Nijmegen

Pettelaarpark 84


دفاتر از € ٨,٣٠ - € ١١,٤٠

با مراجعه به Nijmegenدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+