مکان های فضای کاری در Rotterdam

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Rotterdam

Weena Zuid 130


دفاتر از € ٧,٤٠ - € ١٠,١٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Rotterdam

Weena 290


دفاتر از € ٧,٤٠ - € ١٠,١٠
دفاتر مجهز در Rotterdam

Stationsplein 18 - A


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Rotterdam

Boompjes 40


دفاتر از € ٧,٤٠ - € ١٠,١٠
دفاتر مجهز در Rotterdam

Lichtenauerlaan 102-120


دفاتر از € ٤,٤٠ - € ٦,٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Rotterdam

Rotterdam Airportplein 22


دفاتر از € ٧,٤٠ - € ١٠,١٠
دفاتر مجهز در Rotterdam

Rivium Boulevard 301-320


دفاتر از € ٦,٧٠ - € ٩,٢٠
دفاتر مجهز در Rotterdam

Louis Braillelaan 80


دفاتر از € ٦,٧٠ - € ٨,٤٠
دفاتر مجهز در Rotterdam

Zuidelijk Halfrond 1


دفاتر از € ٦,٣٠ - € ٦,٩٠
دفاتر مجهز در Rotterdam

Kampenringweg 45D


دفاتر از € ٥,٠٠ - € ٦,٨٠
دفاتر مجهز در Rotterdam

J.P. Coenstraat 7


دفاتر از € ٦,٠٠ - € ٨,٢٠
دفاتر مجهز در Rotterdam

10 Koningin Julianaplein


دفاتر از € ٧,٨٠ - € ١٠,٧٠
دفاتر مجهز در Rotterdam

Haagsche Hof


دفاتر از € ٧,١٠ - € ٩,٨٠
دفاتر مجهز در Rotterdam

Lage Mosten 49-63


دفاتر از € ٦,٥٠ - € ٩,٠٠

با مراجعه به Rotterdamدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+