مکان های فضای کاری در Oslo

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Oslo

Calmeyers gate 1


دفاتر از Kr ١٧٧,٠٠ - Kr ٢٤٤,٠٠
دفاتر مجهز در Oslo

Biskop Gunnerus Gate 14


دفاتر از Kr ١٩٧,٠٠ - Kr ٢٧١,٠٠
دفاتر مجهز در Oslo

Tollbugata 8


دفاتر از Kr ١٩٧,٠٠ - Kr ٢٧١,٠٠
دفاتر مجهز در Oslo

C.J. Hambros Plass 2c


دفاتر از Kr ١٧٧,٠٠ - Kr ٢٤٤,٠٠
دفاتر مجهز در Oslo

Haakon VII's gate 6


دفاتر از Kr ٢٥١,٠٠ - Kr ٣٤٥,٠٠
دفاتر مجهز در Oslo

3rd and 4th floor


دفاتر از Kr ١٥٠,٠٠ - Kr ٢٠٦,٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Oslo

2nd floor


دفاتر از Kr ٢٣٧,٠٠ - Kr ٣٢٦,٠٠
دفاتر مجهز در Oslo

10th Floor


دفاتر از Kr ١٧٧,٠٠ - Kr ٢٢٢,٠٠
دفاتر مجهز در Oslo

Karenslyst allé 8 b, 2nd. floor


دفاتر از Kr ١٥٠,٠٠ - Kr ٢٠٦,٠٠
دفاتر مجهز در Oslo

3rd and 4th floor


دفاتر از Kr ١٩٧,٠٠ - Kr ٢٧١,٠٠
دفاتر مجهز در Oslo

3rd floor


دفاتر از Kr ٢٤٦,٠٠ - Kr ٢٧١,٠٠
دفاتر مجهز در Oslo

5th floor


دفاتر از Kr ١٧٧,٠٠ - Kr ٢٤٤,٠٠
دفاتر مجهز در Oslo

3rd floor


دفاتر از Kr ١٧٧,٠٠ - Kr ٢٤٤,٠٠

با مراجعه به Osloدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+