مکان های فضای کاری در Pasig City

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Pasig City

19/F Marco Polo Ortigas Manila


دفاتر از Php٥٣٧.٠٠ - Php٦٧١.٠٠
دفاتر مجهز در Pasig City

L29 Joy Nostalg Centre


دفاتر از Php٥٣٧.٠٠ - Php٧٣٨.٠٠
دفاتر مجهز در Pasig City

3/F Polar Center Building


دفاتر از Php٥٣٧.٠٠ - Php٧٣٨.٠٠
دفاتر مجهز در Pasig City

6/F Cyber One Building


دفاتر از Php٦٩٧.٠٠ - Php٩٥٨.٠٠
دفاتر مجهز در Pasig City

35/F &36/F Penthouse


دفاتر از Php٧١٩.٠٠ - Php٩٨٨.٠٠
دفاتر مجهز در Pasig City

28F & Penthouse World Plaza


دفاتر از Php٧١٩.٠٠ - Php٩٨٨.٠٠
دفاتر مجهز در Pasig City

14/F Net Cube Center


دفاتر از Php٦٣٥.٠٠ - Php٨٧٣.٠٠
دفاتر مجهز در Pasig City

Unit 9B, Net Park, 5th Avenue


دفاتر از Php٧١٩.٠٠ - Php٨٩٩.٠٠
دفاتر مجهز در Pasig City

Unit 10A, 5th Ave. cor. 26th Street, E-Square


دفاتر از Php٧١٩.٠٠ - Php٩٨٨.٠٠
دفاتر مجهز در Pasig City

7/F Unit B, 8 Rockwell


دفاتر از Php٧١٩.٠٠ - Php٨٩٩.٠٠
دفاتر مجهز در Pasig City

4/F Unit 4 C& D, Commerce and Industry Plaza Building


دفاتر از Php٥٠٤.٠٠ - Php٦٩٣.٠٠
دفاتر مجهز در Pasig City

5/F Gateway Tower, Gen. Roxas Avenue cor. Gen. Aguinaldo Avenue


دفاتر از Php٥٣٧.٠٠ - Php٧٣٨.٠٠
دفاتر مجهز در Pasig City

20/F, Zuellig Building


دفاتر از Php٧١٩.٠٠ - Php٩٨٨.٠٠
دفاتر مجهز در Pasig City

7/F Glorietta


دفاتر از Php٦٣٥.٠٠ - Php٨٧٣.٠٠
دفاتر مجهز در Pasig City

18/F, Philamlife Tower


دفاتر از Php٥٠٤.٠٠ - Php٦٩٣.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Pasig City

28th Floor, Tower 2


دفاتر از Php٦٣٥.٠٠ - Php٨٧٣.٠٠
دفاتر مجهز در Pasig City

Level 40, PBCom Tower


دفاتر از Php٥٠٤.٠٠ - Php٦٩٣.٠٠
دفاتر مجهز در Pasig City

41st Floor, GT Tower International


دفاتر از Php٦٣٥.٠٠ - Php٨٧٣.٠٠
دفاتر مجهز در Pasig City

12/F., Times Plaza Building


دفاتر از Php٥٣٧.٠٠ - Php٧٣٨.٠٠
دفاتر مجهز در Pasig City

4/F Unit 2C


دفاتر از Php٦٩٧.٠٠ - Php٩٥٨.٠٠
دفاتر مجهز در Pasig City

Units 504-P to 508-P, Pacific Drive


دفاتر از Php٦٩٧.٠٠ - Php٨٧١.٠٠
دفاتر مجهز در Pasig City

9/F Filinvest One Building


دفاتر از Php٦٩٧.٠٠ - Php٩٥٨.٠٠

با مراجعه به Pasig Cityدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+