مکان های فضای کاری در Warsaw

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Warsaw

Skylight Building, 14th floor


دفاتر از ٤٤,٤٠ PLN - ٦١,٠٠ PLN
دفاتر مجهز در Warsaw

7th floor


دفاتر از ٤٤,٤٠ PLN - ٦١,٠٠ PLN
دفاتر مجهز در Warsaw

Marszalkowska Centre


دفاتر از ٤٤,٤٠ PLN - ٦١,٠٠ PLN
دفاتر مجهز در Warsaw

Ground Floor


دفاتر از ٤٤,٤٠ PLN - ٦١,٠٠ PLN
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Warsaw

Regus Business Centre Sp. z o.o.


دفاتر از ٤٤,٤٠ PLN - ٦١,٠٠ PLN
دفاتر مجهز در Warsaw

Sheraton Plaza


دفاتر از ٣١,٠٠ PLN - ٤٢,٧٠ PLN
دفاتر مجهز در Warsaw

Polna Corner


دفاتر از ٤٤,٤٠ PLN - ٦١,٠٠ PLN
دفاتر مجهز در Warsaw

Pl. Pilsudskiego 3


دفاتر از ٣٧,٤٠ PLN - ٥١,٤٠ PLN
دفاتر مجهز در Warsaw

1st Floor Solec Residence Biura


دفاتر از ٣١,٠٠ PLN - ٤٢,٧٠ PLN
دفاتر مجهز در Warsaw

Equaor II


دفاتر از ٣٧,٤٠ PLN - ٥١,٤٠ PLN
دفاتر مجهز در Warsaw

Bonifraterska 17


دفاتر از ٤٤,٤٠ PLN - ٦١,٠٠ PLN
دفاتر مجهز در Warsaw

Building E


دفاتر از ٣١,٠٠ PLN - ٤٢,٧٠ PLN
دفاتر مجهز در Warsaw

Villa Metro Business House


دفاتر از ٣٧,٤٠ PLN - ٥١,٤٠ PLN
دفاتر مجهز در Warsaw

Marynarska Point Phase II


دفاتر از ٢٣,٠٠ PLN - ٣٢,٠٠ PLN
دفاتر مجهز در Warsaw

ul. Rzymowskiego 53


دفاتر از ٣١,٠٠ PLN - ٤٢,٧٠ PLN

با مراجعه به Warsawدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+