مکان های فضای کاری در Bucharest

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Bucharest

6-8 C


دفاتر از ٤٧,٤٠ RON - ٦٥,٤٠ RON
دفاتر مجهز در Bucharest

17, C.A Rosetti


دفاتر از ٣٤,٧٠ RON - ٤٨,٠٠ RON
دفاتر مجهز در Bucharest

22 Tudor Vladimirescu Blvd.


دفاتر از ٢٦,٠٠ RON - ٣٦,٠٠ RON
دفاتر مجهز در Bucharest

6, Iuliu Maniu Boulevard


دفاتر از ٤٢,٠٠ RON - ٥٧,٧٠ RON
دفاتر مجهز در Bucharest

15 Charles de Gaulle Square


دفاتر از ٦٤,٤٠ RON - ٨٨,٧٠ RON
دفاتر مجهز در Bucharest

26, Timisoara Boulevard


دفاتر از ٢٣,٠٠ RON - ٣١,٧٠ RON
دفاتر مجهز در Bucharest

169A Calea Floreasca


دفاتر از ٣٤,٧٠ RON - ٤٨,٠٠ RON
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Bucharest

World Trade Center


دفاتر از ٢٦,٠٠ RON - ٣٦,٠٠ RON
دفاتر مجهز در Bucharest

Bd. Dimitrie Pompeiu


دفاتر از ٢٦,٠٠ RON - ٣٦,٠٠ RON
دفاتر مجهز در Bucharest

9-9A Dimitrie Pompeiu Boulevard


دفاتر از ٣٤,٧٠ RON - ٤٨,٠٠ RON

با مراجعه به Bucharestدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+