مکان های فضای کاری در Moscow

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Moscow

3rd floor


دفاتر از ١ ٦٨٦,٠٠ RUB - ٢ ٣١٨,٠٠ RUB
دفاتر مجهز در Moscow

4th floor


دفاتر از ١ ٠٩٧,٠٠ RUB - ١ ٥٠٨,٠٠ RUB
دفاتر مجهز در Moscow

Smolensky Passage


دفاتر از ١ ٣٢٧,٠٠ RUB - ١ ٨٢٥,٠٠ RUB
دفاتر مجهز در Moscow

4th floor, BC Citydel


دفاتر از ١ ٢٠٧,٠٠ RUB - ١ ٦٥٩,٠٠ RUB
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Moscow

5th Floor


دفاتر از ١ ٥٢٦,٠٠ RUB - ٢ ٠٩٨,٠٠ RUB
دفاتر مجهز در Moscow

8th Floor


دفاتر از ١ ٢٠٧,٠٠ RUB - ١ ٦٥٩,٠٠ RUB
دفاتر مجهز در Moscow

4-5 Floors


دفاتر از ١ ٣٢٧,٠٠ RUB - ١ ٨٢٥,٠٠ RUB
دفاتر مجهز در Moscow

4th floor


دفاتر از ١ ٥٢٦,٠٠ RUB - ٢ ٠٩٨,٠٠ RUB
دفاتر مجهز در Moscow

4,5th floors Embankment Tower


دفاتر از ١ ٥٢٦,٠٠ RUB - ٢ ٠٩٨,٠٠ RUB
دفاتر مجهز در Moscow

4th floor


دفاتر از ٧٨٥,٠٠ RUB - ١ ٠٧٩,٠٠ RUB
دفاتر مجهز در Moscow

6th floor


دفاتر از ١ ٢٠٧,٠٠ RUB - ١ ٦٥٩,٠٠ RUB
دفاتر مجهز در Moscow

4th Floor, Building 19, Greenwood Business Park


دفاتر از ٦٤١,٠٠ RUB - ٨٨٢,٠٠ RUB

با مراجعه به Moscowدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+