مکان های فضای کاری در Moscow Nordstar Tower

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.
همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Moscow Nordstar Tower

4-5 Floors


دفاتر از ١ ٣٢٧,٠٠ $ - ١ ٨٢٥,٠٠ $
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در Moscow Nordstar Tower

4th floor


دفاتر از ٧١٥,٠٠ $ - ٩٨٣,٠٠ $
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در Moscow Nordstar Tower

4th floor


دفاتر از ١ ٠٩٧,٠٠ $ - ١ ٥٠٨,٠٠ $
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در Moscow Nordstar Tower

4,5th floors Embankment Tower


دفاتر از ١ ٥٢٦,٠٠ $ - ٢ ٠٩٨,٠٠ $
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در Moscow Nordstar Tower

Smolensky Passage


دفاتر از ١ ٣٢٧,٠٠ $ - ١ ٨٢٥,٠٠ $
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در Moscow Nordstar Tower

3rd floor


دفاتر از ١ ٦٨٦,٠٠ $ - ٢ ٣١٨,٠٠ $
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در Moscow Nordstar Tower

8th Floor


دفاتر از ١ ٢٠٧,٠٠ $ - ١ ٦٥٩,٠٠ $
قیمت‌گذاری
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Moscow Nordstar Tower

5th Floor


دفاتر از ١ ٥٢٦,٠٠ $ - ٢ ٠٩٨,٠٠ $
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در Moscow Nordstar Tower

4th floor, BC Citydel


دفاتر از ١ ٢٠٧,٠٠ $ - ١ ٦٥٩,٠٠ $
قیمت‌گذاری
به زودی افتتاح خواهد شد
دفاتر مجهز در Moscow Nordstar Tower

4th floor


دفاتر از ١ ٥٢٦,٠٠ $ - ٢ ٠٩٨,٠٠ $
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در Moscow Nordstar Tower

6th floor


دفاتر از ١ ٢٠٧,٠٠ $ - ١ ٦٥٩,٠٠ $
قیمت‌گذاری
دفاتر مجهز در Moscow Nordstar Tower

4th Floor, Building 19, Greenwood Business Park


دفاتر از ٦٤١,٠٠ $ - ٨٨٢,٠٠ $
قیمت‌گذاری

با مراجعه به Moscow Nordstar Towerدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+