مکان های فضای کاری در Centurion

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Centurion

Ground Floor


دفاتر از R ٩٠.٠٠ - R ١٢٣.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

Southdowns Ridge Office Park


دفاتر از R ١٠٧.٠٠ - R ١٤٧.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

The Willows Office park - block 4


دفاتر از R ٧٧.٠٠ - R ١٠٦.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

1st Floor Dainfern Square


دفاتر از R ١١٣.٠٠ - R ١٤١.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

Birchwood Court


دفاتر از R ٧٧.٠٠ - R ١٠٦.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

Ground & 1st Floor


دفاتر از R ١١٩.٠٠ - R ١٦٣.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

Ground & First floor Building 14


دفاتر از R ١٣٥.٠٠ - R ١٨٦.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

3rd Floor Steven House


دفاتر از R ١١٩.٠٠ - R ١٦٣.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

Willow Wood Office Park


دفاتر از R ٧٥.٠٠ - R ١٠٣.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

Ground Floor, West Wing


دفاتر از R ٩٠.٠٠ - R ١٢٤.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

Cnr Cedar road and Fourways Blvd


دفاتر از R ٧٥.٠٠ - R ١٠٣.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

Design Quarter


دفاتر از R ١٠١.٠٠ - R ١٣٩.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

377 Rivonia Boulevard


دفاتر از R ٧٦.٠٠ - R ١٠٥.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

Ground Floor, Twickenham Building


دفاتر از R ١٠١.٠٠ - R ١٣٩.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

Pegasus Building


دفاتر از R ١١٩.٠٠ - R ١٦٣.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

Country Club Estate


دفاتر از R ٩٠.٠٠ - R ١٢٤.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

Bock A, Wedgefield Office Park


دفاتر از R ١٠١.٠٠ - R ١٣٩.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

2nd Floor


دفاتر از R ٧٦.٠٠ - R ١٠٥.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

33 Ballyclare drive


دفاتر از R ١٠١.٠٠ - R ١٣٩.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

College House


دفاتر از R ٧٥.٠٠ - R ١٠٣.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

Ground floor


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Centurion

No 2 Sandton Drive


دفاتر از R ١٢٣.٠٠ - R ١٦٩.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Centurion

West Tower, 2nd Floor, Nelson Mandela Square


دفاتر از R ٩٠.٠٠ - R ١٢٤.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

1st Floor


دفاتر از R ٧٥.٠٠ - R ١٠٣.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

Atrium on 5th


دفاتر از R ٩٧.٠٠ - R ١٣٣.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

Block C, Stoneridge Office Park


دفاتر از R ٩٧.٠٠ - R ١٣٣.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

35 Fricker Road


دفاتر از R ٩٠.٠٠ - R ١٢٤.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

4th Floor


دفاتر از R ١٢٣.٠٠ - R ١٦٩.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

191 Jan Smuts Avenue


دفاتر از R ٩٧.٠٠ - R ١٣٣.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

AMR Office Park


دفاتر از R ٩٠.٠٠ - R ١٢٤.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

Clearwater Office Park, Building 3


دفاتر از R ١٠١.٠٠ - R ١٣٩.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

Eastgate Office Park


دفاتر از R ٩٠.٠٠ - R ١٢٤.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

1ST Floor, Block B & Block C


دفاتر از R ٩٠.٠٠ - R ١٢٤.٠٠
دفاتر مجهز در Centurion

Ground Floor, Building No 4


دفاتر از R ٨٧.٠٠ - R ١٢٠.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Centurion

222 Smit Street


دفاتر از R ٧٦.٠٠ - R ١٠٥.٠٠

با مراجعه به Centurionدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+