مکان های فضای کاری در Durban

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Durban

11 Walnut Road


دفاتر از R ٧٥.٠٠ - R ١٠٢.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Durban

18 The Boulevard


دفاتر از R ١٢٦.٠٠ - R ١٧٣.٠٠
دفاتر مجهز در Durban

1st Floor, Pharos House


دفاتر از R ٨٩.٠٠ - R ١٢٣.٠٠
دفاتر مجهز در Durban

2 Ncondo Place


دفاتر از R ١١٤.٠٠ - R ١٥٧.٠٠
دفاتر مجهز در Durban

First Floor, Liberty Life Building


دفاتر از R ٨٩.٠٠ - R ١٢٣.٠٠
دفاتر مجهز در Durban

3 Wimble Close, Ground Floor


دفاتر از R ٧٦.٠٠ - R ١٠٥.٠٠

با مراجعه به Durbanدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+