مکان های فضای کاری در Stellenbosch

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Stellenbosch

Office 301, 3rd Floor


دفاتر از R ٩٩.٠٠ - R ١٣٥.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Stellenbosch

First Floor


دفاتر از R ٩٩.٠٠ - R ١٣٥.٠٠
دفاتر مجهز در Stellenbosch

1 New Street


دفاتر از R ٦٢.٠٠ - R ٨٥.٠٠
دفاتر مجهز در Stellenbosch

The Colosseum


دفاتر از R ٨٥.٠٠ - R ١١٦.٠٠
دفاتر مجهز در Stellenbosch

No 1 Bridgeway Road


دفاتر از R ١١٧.٠٠ - R ١٦٠.٠٠
دفاتر مجهز در Stellenbosch

Ground Floor, Liesbeek House


دفاتر از R ٧٧.٠٠ - R ١٠٦.٠٠
دفاتر مجهز در Stellenbosch

1st Floor, Block B, North Park, Black River Park


دفاتر از R ٩٩.٠٠ - R ١٣٥.٠٠
دفاتر مجهز در Stellenbosch

21 Dreyer Street


دفاتر از R ٩٩.٠٠ - R ١٣٥.٠٠
دفاتر مجهز در Stellenbosch

1st Floor, Convention Tower


دفاتر از R ١١٧.٠٠ - R ١٦٠.٠٠
دفاتر مجهز در Stellenbosch

Dock Road Building


دفاتر از R ١١٧.٠٠ - R ١٦٠.٠٠
دفاتر مجهز در Stellenbosch

50 Long Street


دفاتر از R ٧٧.٠٠ - R ١٠٦.٠٠
دفاتر مجهز در Stellenbosch

7th Floor, Mandela Rhodes Place


دفاتر از R ٩٩.٠٠ - R ١٢٣.٠٠

با مراجعه به Stellenboschدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+