مکان های فضای کاری در Colombo

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Colombo

Level 12, Parkland Building


دفاتر از LKR ١,٣٢٠.٠٠ - LKR ١,٨٢٠.٠٠
دفاتر مجهز در Colombo

3rd & 4th Floor


دفاتر از LKR ١,٢٠٠.٠٠ - LKR ١,٦٦٠.٠٠
دفاتر مجهز در Colombo

Level 26 & 34


دفاتر از LKR ١,٥٣٠.٠٠ - LKR ٢,١١٠.٠٠
دفاتر مجهز در Colombo

2nd Floor


دفاتر از LKR ٨٣٠.٠٠ - LKR ١,٠٤٠.٠٠
دفاتر مجهز در Colombo

2nd Floor


دفاتر از LKR ١,٢٠٠.٠٠ - LKR ١,٦٦٠.٠٠
دفاتر مجهز در Colombo

2nd Floor


دفاتر از LKR ٨٣٠.٠٠ - LKR ١,٠٤٠.٠٠
دفاتر مجهز در Colombo

Level 2, No 192/10


دفاتر از LKR ٩٨٠.٠٠ - LKR ١,٢٣٠.٠٠

با مراجعه به Colomboدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+