مکان های فضای کاری در Geneva

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Geneva

Quai de l’Ile 13


دفاتر از CHF ٢٩.٤٠ - CHF ٤٠.٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Geneva

Rue du Commerce 4


دفاتر از CHF ٢٥.٢٠ - CHF ٣٤.٧٠
دفاتر مجهز در Geneva

Rue du Rhone 14


دفاتر از CHF ٢٥.٢٠ - CHF ٣٤.٧٠
دفاتر مجهز در Geneva

Place Cornavin 7


دفاتر از CHF ١٨.٠٠ - CHF ٢٤.٧٠
دفاتر مجهز در Geneva

Rue de Lyon 77


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Geneva

Esplanade de Pont-Rouge 4


دفاتر از CHF ١٨.٠٠ - CHF ٢٤.٧٠
دفاتر مجهز در Geneva

18, Avenue Louis-Casaï


دفاتر از CHF ١٨.٠٠ - CHF ٢٤.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Geneva

WTC II - 29 Route de Pré Bois


دفاتر از CHF ١٥.٤٠ - CHF ٢١.١٠
دفاتر مجهز در Geneva

Rue du Nant D'avril 150


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Geneva

Chemin Jean-Baptiste Vandelle 3A


دفاتر از CHF ١٦.٤٠ - CHF ٢٢.٦٠
دفاتر مجهز در Geneva

Route de Crassier 7


دفاتر از CHF ١٨.٩٠ - CHF ٢٥.٩٠

با مراجعه به Genevaدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+