مکان های فضای کاری در Barking

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Barking

Jhumat House


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٤٠
دفاتر مجهز در Barking

Level 33


دفاتر از £١٦.٥٠ - £٢٢.٦٠
دفاتر مجهز در Barking

29th Floor


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.١٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Barking

1 Canada Square, 37th Floor


دفاتر از £١٢.٧٠ - £١٧.٥٠
دفاتر مجهز در Barking

1st floor, Romer House


دفاتر از £٧.٨٠ - £١٠.٨٠
دفاتر مجهز در Barking

9 Devonshire Square


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Barking

12th Floor Broadgate Tower


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Barking

63 St Mary Axe


دفاتر از £١٥.٢٠ - £٢٠.٩٠
دفاتر مجهز در Barking

New London House


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Barking

30 St Marys Axe


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Barking

2nd Floor


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Barking

3 Minster Court


دفاتر از £٢١.٤٠ - £٢٩.٤٠
دفاتر مجهز در Barking

New Broad Street House


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Barking

3 More London Riverside


دفاتر از £١٩.٤٠ - £٢٦.٦٠
دفاتر مجهز در Barking

Tower 42


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Barking

Epworth House


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Barking

27 Austin Friars


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Barking

23 Austin Friars


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Barking

167 City Road


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Barking

1 Ropemaker Street


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Barking

45 Moorfields


دفاتر از £١١.٥٠ - £١٢.٧٠
دفاتر مجهز در Barking

6 Hays Lane


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Barking

68 Lombard Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Barking

30 Moorgate


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Barking

68 King William Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Barking

18 King William Street


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Barking

3rd floor, News Building


دفاتر از £١٩.٤٠ - £٢٦.٦٠
دفاتر مجهز در Barking

88 Wood Street


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٤٠
دفاتر مجهز در Barking

60 Cannon Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Barking

Alpha House


دفاتر از £١٠.٤٠ - £١٤.٣٠
دفاتر مجهز در Barking

16 St Martin's le Grand


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٣.٤٠
دفاتر مجهز در Barking

107-111 Fleet Street


دفاتر از £٧.٢٠ - £٩.٩٠
دفاتر مجهز در Barking

Tallis House


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Barking

1 Fetter Lane


دفاتر از £١٢.٨٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در Barking

1st Floor Holborn Gate


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Barking

344-354 Gray's Inn Road


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Barking

Dartford Business Park


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٠٠
دفاتر مجهز در Barking

88 Kingsway


دفاتر از £١٠.٢٠ - £١٤.٠٠
دفاتر مجهز در Barking

31 Southampton Row


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Barking

4/4a Bloomsbury Square


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Barking

90 Long Acre


دفاتر از £١٢.٥٠ - £١٧.٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Barking

Hamilton House


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٦.٢٠
دفاتر مجهز در Barking

Amadeus House


دفاتر از £١٤.١٠ - £١٩.٤٠
دفاتر مجهز در Barking

22 Long Acre


دفاتر از £١٠.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Barking

60 St Martins Lane


دفاتر از £١٧.٤٠ - £٢٣.٩٠
دفاتر مجهز در Barking

16 Upper Woburn Place


دفاتر از £١٣.٦٠ - £١٨.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Barking

Golden Cross House


دفاتر از £١٠.٨٠ - £١٤.٨٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Barking

1 Northumberland Avenue


دفاتر از £١٢.٥٠ - £١٧.٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Barking

18 Soho Square


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Barking

37 Vintage House,


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٦٠
دفاتر مجهز در Barking

85 Tottenham Court Road


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Barking

48 Charlotte Street


دفاتر از £٩.٥٠ - £١٣.٠٠
دفاتر مجهز در Barking

4th Floor


دفاتر از £١٧.٥٠ - £٢٤.٠٠
دفاتر مجهز در Barking

100 Pall Mall


دفاتر از £١٥.٧٠ - £٢١.٦٠
دفاتر مجهز در Barking

Mappin House


دفاتر از £٢٢.١٠ - £٣٠.٤٠
دفاتر مجهز در Barking

Victory Way


دفاتر از £٥.٥٠ - £٧.٦٠
دفاتر مجهز در Barking

10 Margaret Street


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٥.٤٠
دفاتر مجهز در Barking

50 Broadway


دفاتر از £١١.٧٠ - £١٦.١٠
دفاتر مجهز در Barking

48 Warwick Street


دفاتر از £١٣.٧٠ - £١٨.٩٠
دفاتر مجهز در Barking

Jubilee House


دفاتر از £١٦.٦٠ - £٢٢.٨٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Barking

25 Sackville Street


دفاتر از £١٥.٧٠ - £٢١.٦٠
دفاتر مجهز در Barking

131 - 151 Great Titchfield Street


دفاتر از £٧.١٠ - £٨.٩٠
دفاتر مجهز در Barking

Bentinck House


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٣.٠٠
دفاتر مجهز در Barking

10 Greycoat Place


دفاتر از £١١.٧٠ - £١٤.٦٠
دفاتر مجهز در Barking

17 Hanover Square


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Barking

The Harley Building


دفاتر از £٢٧.٦٠ - £٣٠.٤٠
دفاتر مجهز در Barking

33 Cavendish Square


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Barking

1 Berkeley Street


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Barking

2nd Floor


دفاتر از £١٦.٦٠ - £٢٢.٨٠
دفاتر مجهز در Barking

Regus Bromley


دفاتر از £٦.٦٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Barking

Portland House


دفاتر از £١٤.٠٠ - £١٩.٣٠
دفاتر مجهز در Barking

52 Grosvenor Gardens


دفاتر از £١٤.٠٠ - £١٩.٣٠
دفاتر مجهز در Barking

111 Buckingham Palace Road


دفاتر از £١٦.٠٠ - £٢٢.٠٠
دفاتر مجهز در Barking

25 North Row


دفاتر از £١٣.٣٠ - £١٨.٣٠
دفاتر مجهز در Barking

83 Baker Street


دفاتر از £١٣.٣٠ - £١٨.٣٠
دفاتر مجهز در Barking

Vision 25


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Barking

1 Burwood Place


دفاتر از £١٠.٠٠ - £١٢.٥٠
دفاتر مجهز در Barking

3 The Drive


دفاتر از £٦.٧٠ - £٩.٢٠
دفاتر مجهز در Barking

6th Floor


دفاتر از £١٧.٠٠ - £٢٣.٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Barking

One Kingdom Street


دفاتر از £١٤.٧٠ - £٢٠.١٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Barking

1st Floor


دفاتر از £١٥.١٠ - £٢٠.٧٠
دفاتر مجهز در Barking

Crown House


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٣.٦٠
دفاتر مجهز در Barking

Springhead Road


دفاتر از £٨.٠٠
دفاتر مجهز در Barking

Interchange House


دفاتر از £٩.٠٠ - £١٢.٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Barking

26-28 Hammersmith Grove


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Barking

2 Queen Caroline Street


دفاتر از £١٠.٩٠ - £١٤.٩٠
دفاتر مجهز در Barking

The Lansdowne Building


دفاتر از £٧.١٠ - £٩.٨٠
دفاتر مجهز در Barking

Fishers Lane


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Barking

Maple House


دفاتر از £٥.٩٠ - £٧.٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Barking

Building 3, Chiswick Park


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Barking

6th floor, First Central 200


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Barking

Great West Road


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٣.٥٠
دفاتر مجهز در Barking

Pindar Rd


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Barking

Saunders House


دفاتر از £٧.٦٠ - £١٠.٤٠
دفاتر مجهز در Barking

4 Imperial Place


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Barking

Parkshot House


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Barking

79 College Road


دفاتر از £٧.٦٠ - £١٠.٤٠
دفاتر مجهز در Barking

Regal House


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٢.٣٠
دفاتر مجهز در Barking

Causeway House


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Barking

Hilton Hotel


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٢٠
دفاتر مجهز در Barking

2nd Floor


دفاتر از £٥.٩٠ - £٨.٢٠

با مراجعه به Barkingدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+