مکان های فضای کاری در Basingstoke

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Basingstoke

Stroudley Road


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Basingstoke

Pinewood Chineham Business Park


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٣٠
دفاتر مجهز در Basingstoke

1650 Arlington Business Park


دفاتر از £٥.٨٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Basingstoke

Atlantic House


دفاتر از £٥.٨٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Basingstoke

1210 Parkview


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠
دفاتر مجهز در Basingstoke

200 Brook Drive


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠
دفاتر مجهز در Basingstoke

Centaur House


دفاتر از £٤.٥٠ - £٦.٢٠
دفاتر مجهز در Basingstoke

Oxford House


دفاتر از £٤.٤٠ - £٥.٥٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Basingstoke

Davidson House


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠
دفاتر مجهز در Basingstoke

9 Greyfriars Road


دفاتر از £٩.١٠ - £١٢.٥٠
دفاتر مجهز در Basingstoke

Fowler Avenue


دفاتر از £٥.٩٠ - £٨.١٠
دفاتر مجهز در Basingstoke

400 Thames Valley Park Drive


دفاتر از £٥.٨٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Basingstoke

377 - 399 London Road


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Basingstoke

Quatro House


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٣٠
دفاتر مجهز در Basingstoke

1, Winnal Valley Road


دفاتر از £٦.٠٠
دفاتر مجهز در Basingstoke

Venture House


دفاتر از £٥.٨٠ - £٨.٠٠
دفاتر مجهز در Basingstoke

Atrium Court


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٢٠
دفاتر مجهز در Basingstoke

Caxton Close


دفاتر از £٥.٠٠
دفاتر مجهز در Basingstoke

The Henley Building


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠

با مراجعه به Basingstokeدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+