مکان های فضای کاری در Bath

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Bath

2nd & 3rd Floors


دفاتر از £٩.٥٠ - £١٣.٠٠
دفاتر مجهز در Bath

1 Friary


دفاتر از £٦.٦٠ - £٩.١٠
دفاتر مجهز در Bath

Lower Castle Street


دفاتر از £٦.٠٠ - £٨.٣٠
دفاتر مجهز در Bath

Broad Quay House


دفاتر از £٦.٠٠ - £٨.٣٠
دفاتر مجهز در Bath

Leigh Delamere Motorway Services


دفاتر از £٥.٢٠
دفاتر مجهز در Bath

Ground floor, Redwood House


دفاتر از £٥.٤٠ - £٧.٥٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Bath

2430 / 2440 The Quadrant


دفاتر از £٤.٦٠ - £٦.٣٠

با مراجعه به Bathدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+