مکان های فضای کاری در Birmingham

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Birmingham

35 Bull Street


دفاتر از £٨.٦٠ - £١١.٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Birmingham

43 Temple Row


دفاتر از £٦.٣٠ - £٨.٧٠
دفاتر مجهز در Birmingham

12-22 Newhall Street


دفاتر از £٦.٣٠ - £٨.٧٠
دفاتر مجهز در Birmingham

One Victoria Square


دفاتر از £٦.٣٠ - £٨.٧٠
دفاتر مجهز در Birmingham

Crossway


دفاتر از £٨.٦٠ - £١١.٩٠
دفاتر مجهز در Birmingham

2nd floor


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٧٠
دفاتر مجهز در Birmingham

Calthorpe Road


دفاتر از £٦.٣٠ - £٨.٧٠
دفاتر مجهز در Birmingham

Fort Dunlop


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Birmingham

Ground Floor


دفاتر از £٦.٧٠ - £٨.٣٠
دفاتر مجهز در Birmingham

4200 Waterside Centre


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٧٠
دفاتر مجهز در Birmingham

Park House


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٧٠
دفاتر مجهز در Birmingham

Central Boulevard


دفاتر از £٦.٣٠ - £٨.٧٠
دفاتر مجهز در Birmingham

M6 Toll Junctions T6/T7


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Birmingham

Isidore Road


دفاتر از £٥.٠٠
دفاتر مجهز در Birmingham

Watling Court, Orbital Plaza


دفاتر از £٤.٤٠ - £٦.١٠
دفاتر مجهز در Birmingham

3, The Quadrant


دفاتر از £٤.٤٠ - £٦.١٠
دفاتر مجهز در Birmingham

Hilton Hotel


لطفاً تماس بگیرید

با مراجعه به Birminghamدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+