مکان های فضای کاری در Borehamwood

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Borehamwood

4 Imperial Place


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Hilton Hotel


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٢٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Maple House


دفاتر از £٥.٩٠ - £٧.٤٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

54 Clarendon Road


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

79 College Road


دفاتر از £٧.٦٠ - £١٠.٤٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

2 Fountain Court


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

2nd Floor


دفاتر از £٥.٩٠ - £٨.٢٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Cardinal Point


دفاتر از £٤.٨٠ - £٦.٦٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

6th floor, First Central 200


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Ground Floor, Suite F


دفاتر از £٧.٨٠ - £١٠.٧٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Saunders House


دفاتر از £٧.٦٠ - £١٠.٤٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

39 Mark Road


دفاتر از £٥.٥٠ - £٦.٨٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

One Kingdom Street


دفاتر از £١٤.٧٠ - £٢٠.١٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

6th Floor


دفاتر از £١٧.٠٠ - £٢٣.٣٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

1st Floor Venture House


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٧٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

83 Baker Street


دفاتر از £١٣.٣٠ - £١٨.٣٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

2 Falcon Gate


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

1 Burwood Place


دفاتر از £١٠.٠٠ - £١٢.٥٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Borehamwood

16 Upper Woburn Place


دفاتر از £١٣.٦٠ - £١٨.٧٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Vision 25


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Hamilton House


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٦.٢٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

131 - 151 Great Titchfield Street


دفاتر از £٧.١٠ - £٨.٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Borehamwood

344-354 Gray's Inn Road


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

The Harley Building


دفاتر از £٢٧.٦٠ - £٣٠.٤٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Bentinck House


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٣.٠٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

85 Tottenham Court Road


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

25 North Row


دفاتر از £١٣.٣٠ - £١٨.٣٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

48 Charlotte Street


دفاتر از £٩.٥٠ - £١٣.٠٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

33 Cavendish Square


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Building 3, Chiswick Park


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

10 Margaret Street


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٥.٤٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Mappin House


دفاتر از £٢٢.١٠ - £٣٠.٤٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Jubilee House


دفاتر از £١٦.٦٠ - £٢٢.٨٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Great West Road


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٣.٥٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Fishers Lane


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Borehamwood

1st Floor


دفاتر از £١٥.١٠ - £٢٠.٧٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

26-28 Hammersmith Grove


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

18 Soho Square


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

17 Hanover Square


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Crown House


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٣.٦٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

4/4a Bloomsbury Square


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Borehamwood

2nd Floor


دفاتر از £١٦.٦٠ - £٢٢.٨٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

2 Queen Caroline Street


دفاتر از £١٠.٩٠ - £١٤.٩٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

31 Southampton Row


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

48 Warwick Street


دفاتر از £١٣.٧٠ - £١٨.٩٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

25 Sackville Street


دفاتر از £١٥.٧٠ - £٢١.٦٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

88 Kingsway


دفاتر از £١٠.٢٠ - £١٤.٠٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

1 Berkeley Street


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Highbridge


دفاتر از £٦.٤٠ - £٨.٨٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Borehamwood

90 Long Acre


دفاتر از £١٢.٥٠ - £١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

The Charter Building


دفاتر از £٩.٤٠ - £١٢.٩٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

1st Floor Holborn Gate


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

22 Long Acre


دفاتر از £١٠.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Amadeus House


دفاتر از £١٤.١٠ - £١٩.٤٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

167 City Road


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

60 St Martins Lane


دفاتر از £١٧.٤٠ - £٢٣.٩٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

4th Floor


دفاتر از £١٧.٥٠ - £٢٤.٠٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

100 Pall Mall


دفاتر از £١٥.٧٠ - £٢١.٦٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Borehamwood

Golden Cross House


دفاتر از £١٠.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

1 Fetter Lane


دفاتر از £١٢.٨٠ - £١٤.١٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Borehamwood

1 Northumberland Avenue


دفاتر از £١٢.٥٠ - £١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

107-111 Fleet Street


دفاتر از £٧.٢٠ - £٩.٩٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Epworth House


دفاتر از £٢١.٤٠ - £٢٩.٤٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Enterprise House


دفاتر از £٥.٤٠ - £٦.٨٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Tallis House


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

16 St Martin's le Grand


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٣.٤٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

88 Wood Street


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٤٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

1 Ropemaker Street


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Portland House


دفاتر از £١٤.٠٠ - £١٩.٣٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

45 Moorfields


دفاتر از £١١.٥٠ - £١٢.٧٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

50 Broadway


دفاتر از £١١.٧٠ - £١٦.١٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

52 Grosvenor Gardens


دفاتر از £١٤.٠٠ - £١٩.٣٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

111 Buckingham Palace Road


دفاتر از £١٦.٠٠ - £٢٢.٠٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

6-9 The Square


دفاتر از £٦.٤٠ - £٨.٨٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Building 1


دفاتر از £٨.٤٠ - £١١.٦٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

30 Moorgate


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

2nd Floor


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

12th Floor Broadgate Tower


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

10 Greycoat Place


دفاتر از £١١.٧٠ - £١٤.٦٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

New Broad Street House


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

23 Austin Friars


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Lakeside House


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

5th Floor


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

60 Cannon Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

27 Austin Friars


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Tower 42


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

68 Lombard Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

9 Devonshire Square


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

63 St Mary Axe


دفاتر از £١٥.٢٠ - £٢٠.٩٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

18 King William Street


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٤٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

30 St Marys Axe


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

68 King William Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

3 Minster Court


دفاتر از £٢١.٤٠ - £٢٩.٤٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

New London House


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Alpha House


دفاتر از £١٣.٠٠ - £١٧.٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Borehamwood

3rd floor, News Building


دفاتر از £١٩.٤٠ - £٢٦.٦٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

6 Hays Lane


دفاتر از £١٤.٤٠ - £١٩.٨٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

37 Vintage House,


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٦٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

3 More London Riverside


دفاتر از £١٩.٤٠ - £٢٦.٦٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Parkshot House


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Pindar Rd


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Regal House


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٢.٣٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

St Mary's Court


دفاتر از £٦.٩٠ - £٩.٤٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Terminal 2


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Borehamwood

29th Floor


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

1 Canada Square, 37th Floor


دفاتر از £١٢.٧٠ - £١٧.٥٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

450 Bath Road


دفاتر از £٩.٤٠ - £١٢.٩٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Level 33


دفاتر از £١٦.٥٠ - £٢٢.٦٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Terminal 3


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Borehamwood

960 Capability Green


دفاتر از £٦.٥٠ - £٨.٩٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Terminal 5 Arrivals Concourse


دفاتر از £٣٢.٩٠ - £٤١.١٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

1st Floor, Beaconsfield MSA


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Borehamwood

Causeway House


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Jhumat House


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٤٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

18 Stoke Road


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٧٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

1 Brunel Way


دفاتر از £١٠.٢٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

1st floor, Romer House


دفاتر از £٧.٨٠ - £١٠.٨٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

268 Bath Road


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Centurion House


دفاتر از £٨.٢٠ - £١٠.٢٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Innovation Centre and Business Base


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

59-60 Thames St


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Rourke House


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Aston Court


دفاتر از £٦.٩٠ - £٩.٤٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

Interchange House


دفاتر از £٩.٠٠ - £١٢.٣٠
دفاتر مجهز در Borehamwood

The Lansdowne Building


دفاتر از £٧.١٠ - £٩.٨٠

با مراجعه به Borehamwoodدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+