مکان های فضای کاری در Bracknell

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Bracknell

Venture House


دفاتر از £٥.٨٠ - £٨.٠٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Atrium Court


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٢٠
دفاتر مجهز در Bracknell

377 - 399 London Road


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Quatro House


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٣٠
دفاتر مجهز در Bracknell

1 Bell Street


دفاتر از £٧.٤٠ - £١٠.٢٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Siena Court


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
دفاتر مجهز در Bracknell

59-60 Thames St


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Bracknell

400 Thames Valley Park Drive


دفاتر از £٥.٨٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Centaur House


دفاتر از £٤.٥٠ - £٦.٢٠
دفاتر مجهز در Bracknell

268 Bath Road


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Fowler Avenue


دفاتر از £٥.٩٠ - £٨.١٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Atlantic House


دفاتر از £٥.٨٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Bracknell

1 Brunel Way


دفاتر از £٩.٣٠ - £١٢.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Bracknell

Davidson House


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠
دفاتر مجهز در Bracknell

18 Stoke Road


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٧٠
دفاتر مجهز در Bracknell

3000 Hillswood Drive


دفاتر از £٧.٨٠ - £١٠.٧٠
دفاتر مجهز در Bracknell

The Henley Building


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Bracknell

9 Greyfriars Road


دفاتر از £٩.١٠ - £١٢.٥٠
دفاتر مجهز در Bracknell

200 Brook Drive


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Rourke House


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Woking One


دفاتر از £٩.٣٠ - £١٢.٧٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Jubilee House


دفاتر از £٨.٤٠ - £١١.٦٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Centurion House


دفاتر از £٨.٢٠ - £١٠.٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Bracknell

Terminal 5 Arrivals Concourse


دفاتر از £٣٢.٩٠ - £٤١.١٠
دفاتر مجهز در Bracknell

450 Bath Road


دفاتر از £٩.٤٠ - £١٢.٩٠
دفاتر مجهز در Bracknell

1st Floor, Beaconsfield MSA


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Bracknell

Terminal 3


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Bracknell

Wellington Way


دفاتر از £٦.٣٠ - £٨.٧٠
دفاتر مجهز در Bracknell

1650 Arlington Business Park


دفاتر از £٥.٨٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Terminal 2


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Bracknell

1210 Parkview


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠
دفاتر مجهز در Bracknell

3000 Cathedral Hill


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Aston Court


دفاتر از £٦.٩٠ - £٩.٤٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Units A-J


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در Bracknell

1 Farnham Road


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
دفاتر مجهز در Bracknell

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Bracknell

The Charter Building


دفاتر از £٩.٤٠ - £١٢.٩٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Highbridge


دفاتر از £٦.٤٠ - £٨.٨٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Lakeside House


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Bracknell

6-9 The Square


دفاتر از £٦.٤٠ - £٨.٨٠
دفاتر مجهز در Bracknell

5th Floor


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Building 1


دفاتر از £٨.٤٠ - £١١.٦٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Pinewood Chineham Business Park


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٣٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Stroudley Road


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Bracknell

1st Floor


دفاتر از £٦.٥٠ - £٨.١٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Causeway House


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Beacon House


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٧٠
دفاتر مجهز در Bracknell

St Mary's Court


دفاتر از £٦.٩٠ - £٩.٤٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Regal House


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٢.٣٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Dorset House


دفاتر از £٧.١٠ - £٩.٧٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Parkshot House


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Cardinal Point


دفاتر از £٥.٨٠ - £٨.٠٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Saunders House


دفاتر از £٧.٦٠ - £١٠.٤٠
دفاتر مجهز در Bracknell

Great West Road


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٣.٥٠

با مراجعه به Bracknellدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+