مکان های فضای کاری در Brentwood

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Brentwood

3 The Drive


دفاتر از £٦.٧٠ - £٩.٢٠
دفاتر مجهز در Brentwood

4th floor


دفاتر از £٦.٧٠ - £٩.٢٠
دفاتر مجهز در Brentwood

Victory Way


دفاتر از £٥.٥٠ - £٧.٦٠
دفاتر مجهز در Brentwood

Jhumat House


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٤٠
دفاتر مجهز در Brentwood

Dartford Business Park


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٠٠
دفاتر مجهز در Brentwood

Springhead Road


دفاتر از £٨.٠٠
دفاتر مجهز در Brentwood

Vision 25


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Brentwood

Level 33


دفاتر از £١٦.٥٠ - £٢٢.٦٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Brentwood

29th Floor


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.١٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Brentwood

1 Canada Square, 37th Floor


دفاتر از £١٢.٧٠ - £١٧.٥٠
دفاتر مجهز در Brentwood

Pindar Rd


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Brentwood

1st floor, Romer House


دفاتر از £٧.٨٠ - £١٠.٨٠
دفاتر مجهز در Brentwood

12th Floor Broadgate Tower


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Brentwood

9 Devonshire Square


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Brentwood

Endeavour House


دفاتر از £٧.٢٠ - £٩.٩٠
دفاتر مجهز در Brentwood

63 St Mary Axe


دفاتر از £١٥.٢٠ - £٢٠.٩٠
دفاتر مجهز در Brentwood

2nd Floor


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Brentwood

30 St Marys Axe


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Brentwood

167 City Road


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Brentwood

New London House


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Brentwood

Epworth House


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Brentwood

New Broad Street House


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Brentwood

The Joiners Shop


دفاتر از £٤.٠٠ - £٥.٠٠
دفاتر مجهز در Brentwood

Tower 42


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Brentwood

3 Minster Court


دفاتر از £٢١.٤٠ - £٢٩.٤٠
دفاتر مجهز در Brentwood

27 Austin Friars


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Brentwood

1 Ropemaker Street


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Brentwood

23 Austin Friars


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Brentwood

45 Moorfields


دفاتر از £١١.٥٠ - £١٢.٧٠
دفاتر مجهز در Brentwood

3 More London Riverside


دفاتر از £١٩.٤٠ - £٢٦.٦٠
دفاتر مجهز در Brentwood

30 Moorgate


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Brentwood

68 Lombard Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Brentwood

68 King William Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Brentwood

18 King William Street


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٤٠
دفاتر مجهز در Brentwood

6 Hays Lane


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Brentwood

88 Wood Street


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٤٠
دفاتر مجهز در Brentwood

60 Cannon Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Brentwood

3rd floor, News Building


دفاتر از £١٩.٤٠ - £٢٦.٦٠
دفاتر مجهز در Brentwood

16 St Martin's le Grand


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٣.٤٠
دفاتر مجهز در Brentwood

Alpha House


دفاتر از £١٠.٤٠ - £١٤.٣٠
دفاتر مجهز در Brentwood

107-111 Fleet Street


دفاتر از £٧.٢٠ - £٩.٩٠
دفاتر مجهز در Brentwood

1 Fetter Lane


دفاتر از £١٢.٨٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در Brentwood

1st Floor Holborn Gate


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Brentwood

Tallis House


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Brentwood

344-354 Gray's Inn Road


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Brentwood

Regus Bromley


دفاتر از £٦.٦٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Brentwood

88 Kingsway


دفاتر از £١٠.٢٠ - £١٤.٠٠
دفاتر مجهز در Brentwood

31 Southampton Row


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Brentwood

Hamilton House


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٦.٢٠
دفاتر مجهز در Brentwood

4/4a Bloomsbury Square


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Brentwood

90 Long Acre


دفاتر از £١٢.٥٠ - £١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Brentwood

16 Upper Woburn Place


دفاتر از £١٣.٦٠ - £١٨.٧٠
دفاتر مجهز در Brentwood

Amadeus House


دفاتر از £١٤.١٠ - £١٩.٤٠
دفاتر مجهز در Brentwood

22 Long Acre


دفاتر از £١٠.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Brentwood

60 St Martins Lane


دفاتر از £١٧.٤٠ - £٢٣.٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Brentwood

Golden Cross House


دفاتر از £١٠.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Brentwood

18 Soho Square


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Brentwood

85 Tottenham Court Road


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٧.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Brentwood

1 Northumberland Avenue


دفاتر از £١٢.٥٠ - £١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Brentwood

48 Charlotte Street


دفاتر از £٩.٥٠ - £١٣.٠٠
دفاتر مجهز در Brentwood

Mappin House


دفاتر از £٢٢.١٠ - £٣٠.٤٠
دفاتر مجهز در Brentwood

10 Margaret Street


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٥.٤٠
دفاتر مجهز در Brentwood

4th Floor


دفاتر از £١٧.٥٠ - £٢٤.٠٠
دفاتر مجهز در Brentwood

131 - 151 Great Titchfield Street


دفاتر از £٧.١٠ - £٨.٩٠
دفاتر مجهز در Brentwood

Bentinck House


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٣.٠٠
دفاتر مجهز در Brentwood

Jubilee House


دفاتر از £١٦.٦٠ - £٢٢.٨٠
دفاتر مجهز در Brentwood

100 Pall Mall


دفاتر از £١٥.٧٠ - £٢١.٦٠
دفاتر مجهز در Brentwood

37 Vintage House,


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٦٠
دفاتر مجهز در Brentwood

48 Warwick Street


دفاتر از £١٣.٧٠ - £١٨.٩٠
دفاتر مجهز در Brentwood

The Harley Building


دفاتر از £٢٧.٦٠ - £٣٠.٤٠
دفاتر مجهز در Brentwood

25 Sackville Street


دفاتر از £١٥.٧٠ - £٢١.٦٠
دفاتر مجهز در Brentwood

50 Broadway


دفاتر از £١١.٧٠ - £١٦.١٠
دفاتر مجهز در Brentwood

17 Hanover Square


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Brentwood

33 Cavendish Square


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Brentwood

1 Berkeley Street


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Brentwood

10 Greycoat Place


دفاتر از £١١.٧٠ - £١٤.٦٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Brentwood

2nd Floor


دفاتر از £١٦.٦٠ - £٢٢.٨٠

با مراجعه به Brentwoodدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+