مکان های فضای کاری در Brighton

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Brighton

Tower Point 44


دفاتر از £٨.٦٠ - £٩.٤٠
دفاتر مجهز در Brighton

3rd Floor


دفاتر از £٦.٩٠ - £٩.٤٠
دفاتر مجهز در Brighton

Mocatta House


دفاتر از £٩.٣٠ - £١٢.٧٠
دفاتر مجهز در Brighton

Little High Street


دفاتر از £٥.٠٠ - £٧.٠٠
دفاتر مجهز در Brighton

Denton Island


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Brighton

John de Mierre House


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Brighton

2nd floor


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠
دفاتر مجهز در Brighton

3rd floor


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠

با مراجعه به Brightonدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+