مکان های فضای کاری در Bristol

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Bristol

Lower Castle Street


دفاتر از £٦.٠٠ - £٨.٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Bristol

1 Friary


دفاتر از £٦.٦٠ - £٩.١٠
دفاتر مجهز در Bristol

Broad Quay House


دفاتر از £٦.٠٠ - £٨.٣٠
دفاتر مجهز در Bristol

2430 / 2440 The Quadrant


دفاتر از £٤.٦٠ - £٦.٣٠
دفاتر مجهز در Bristol

Ground floor, Redwood House


دفاتر از £٥.٤٠ - £٧.٥٠
دفاتر مجهز در Bristol

2nd & 3rd Floors


دفاتر از £٩.٥٠ - £١٣.٠٠
دفاتر مجهز در Bristol

Riverside Court


دفاتر از £٥.٠٠
دفاتر مجهز در Bristol

Leigh Delamere Motorway Services


دفاتر از £٥.٢٠

با مراجعه به Bristolدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+