مکان های فضای کاری در Castle Donington

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Castle Donington

Herald Way


دفاتر از £٤.٦٠ - £٦.٣٠
دفاتر مجهز در Castle Donington

6th Floor City Gate East


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٧٠
دفاتر مجهز در Castle Donington

15 Wheeler Gate


دفاتر از £٥.١٠ - £٧.٠٠
دفاتر مجهز در Castle Donington

Hilton Hotel


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٢٠
دفاتر مجهز در Castle Donington

3rd Floor, St. George's House


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٣٠
دفاتر مجهز در Castle Donington

1st Floor, Gateway House


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٣٠

با مراجعه به Castle Doningtonدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+