مکان های فضای کاری در Chatham

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Chatham

The Joiners Shop


دفاتر از £٤.٠٠ - £٥.٠٠
دفاتر مجهز در Chatham

26 Kings Hill Avenue


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٩٠
دفاتر مجهز در Chatham

Springhead Road


دفاتر از £٨.٠٠
دفاتر مجهز در Chatham

Victory Way


دفاتر از £٥.٥٠ - £٧.٦٠
دفاتر مجهز در Chatham

Dartford Business Park


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٠٠
دفاتر مجهز در Chatham

3 The Drive


دفاتر از £٦.٧٠ - £٩.٢٠

با مراجعه به Chathamدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+