مکان های فضای کاری در Cheadle

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Cheadle

5300 Lakeside


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٨٠
دفاتر مجهز در Cheadle

Ground Floor


دفاتر از £٥.٥٠ - £٧.٥٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Cheadle

Manchester Business Park


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٨٠
دفاتر مجهز در Cheadle

Hilton Hotel


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Cheadle

Peter House


دفاتر از £٦.٥٠ - £٨.٩٠
دفاتر مجهز در Cheadle

53 Fountain Street


دفاتر از £٥.٩٠ - £٨.١٠
دفاتر مجهز در Cheadle

10th Floor


دفاتر از £٦.٥٠ - £٨.٩٠
دفاتر مجهز در Cheadle

82 King Street


دفاتر از £٥.٩٠ - £٨.١٠
دفاتر مجهز در Cheadle

Pall Mall Court


دفاتر از £٥.٤٠ - £٧.٥٠
دفاتر مجهز در Cheadle

Digital World Centre


دفاتر از £٥.٩٠ - £٨.١٠
دفاتر مجهز در Cheadle

Centenary Way


دفاتر از £٥.٩٠ - £٨.١٠
دفاتر مجهز در Cheadle

2nd Floor, Lowry Mill


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٢٠
دفاتر مجهز در Cheadle

Cinnamon House, Cinnamon Park


دفاتر از £٤.٠٠ - £٥.٥٠
دفاتر مجهز در Cheadle

120 Bark Street


دفاتر از £٤.٥٠ - £٦.٢٠

با مراجعه به Cheadleدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+