مکان های فضای کاری در Coventry

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Coventry

3, The Quadrant


دفاتر از £٤.٤٠ - £٦.١٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Coventry

Ground Floor


دفاتر از £٦.٧٠ - £٨.٣٠
دفاتر مجهز در Coventry

4200 Waterside Centre


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٧٠
دفاتر مجهز در Coventry

Hilton Hotel


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Coventry

Central Boulevard


دفاتر از £٦.٣٠ - £٨.٧٠
دفاتر مجهز در Coventry

Fort Dunlop


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٧٠
دفاتر مجهز در Coventry

35 Bull Street


دفاتر از £٨.٦٠ - £١١.٩٠
دفاتر مجهز در Coventry

43 Temple Row


دفاتر از £٦.٣٠ - £٨.٧٠
دفاتر مجهز در Coventry

One Victoria Square


دفاتر از £٦.٣٠ - £٨.٧٠
دفاتر مجهز در Coventry

12-22 Newhall Street


دفاتر از £٦.٣٠ - £٨.٧٠
دفاتر مجهز در Coventry

Crossway


دفاتر از £٨.٦٠ - £١١.٩٠
دفاتر مجهز در Coventry

2nd floor


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٧٠
دفاتر مجهز در Coventry

Calthorpe Road


دفاتر از £٦.٣٠ - £٨.٧٠
دفاتر مجهز در Coventry

M1 Motorway Southbound


دفاتر از £١٠.٦٠
دفاتر مجهز در Coventry

1st Floor, Gateway House


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٣٠
دفاتر مجهز در Coventry

Park House


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٧٠

با مراجعه به Coventryدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+