مکان های فضای کاری در Dartford

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Dartford

Dartford Business Park


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٠٠
دفاتر مجهز در Dartford

Victory Way


دفاتر از £٥.٥٠ - £٧.٦٠
دفاتر مجهز در Dartford

Springhead Road


دفاتر از £٨.٠٠
دفاتر مجهز در Dartford

Jhumat House


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٤٠
دفاتر مجهز در Dartford

Regus Bromley


دفاتر از £٦.٦٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Dartford

1st floor, Romer House


دفاتر از £٧.٨٠ - £١٠.٨٠
دفاتر مجهز در Dartford

Level 33


دفاتر از £١٦.٥٠ - £٢٢.٦٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Dartford

29th Floor


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.١٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Dartford

1 Canada Square, 37th Floor


دفاتر از £١٢.٧٠ - £١٧.٥٠
دفاتر مجهز در Dartford

3 The Drive


دفاتر از £٦.٧٠ - £٩.٢٠
دفاتر مجهز در Dartford

3 More London Riverside


دفاتر از £١٩.٤٠ - £٢٦.٦٠
دفاتر مجهز در Dartford

New London House


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Dartford

3 Minster Court


دفاتر از £٢١.٤٠ - £٢٩.٤٠
دفاتر مجهز در Dartford

6 Hays Lane


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Dartford

9 Devonshire Square


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Dartford

63 St Mary Axe


دفاتر از £١٥.٢٠ - £٢٠.٩٠
دفاتر مجهز در Dartford

30 St Marys Axe


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Dartford

3rd floor, News Building


دفاتر از £١٩.٤٠ - £٢٦.٦٠
دفاتر مجهز در Dartford

12th Floor Broadgate Tower


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Dartford

68 King William Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Dartford

Tower 42


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Dartford

New Broad Street House


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Dartford

Alpha House


دفاتر از £١٠.٤٠ - £١٤.٣٠
دفاتر مجهز در Dartford

18 King William Street


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٤٠
دفاتر مجهز در Dartford

The Joiners Shop


دفاتر از £٤.٠٠ - £٥.٠٠
دفاتر مجهز در Dartford

27 Austin Friars


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Dartford

68 Lombard Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Dartford

2nd Floor


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Dartford

23 Austin Friars


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Dartford

30 Moorgate


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Dartford

26 Kings Hill Avenue


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٩٠
دفاتر مجهز در Dartford

60 Cannon Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Dartford

45 Moorfields


دفاتر از £١١.٥٠ - £١٢.٧٠
دفاتر مجهز در Dartford

1 Ropemaker Street


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Dartford

Epworth House


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Dartford

88 Wood Street


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٤٠
دفاتر مجهز در Dartford

16 St Martin's le Grand


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٣.٤٠
دفاتر مجهز در Dartford

The Lansdowne Building


دفاتر از £٧.١٠ - £٩.٨٠
دفاتر مجهز در Dartford

167 City Road


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Dartford

Interchange House


دفاتر از £٩.٠٠ - £١٢.٣٠
دفاتر مجهز در Dartford

107-111 Fleet Street


دفاتر از £٧.٢٠ - £٩.٩٠
دفاتر مجهز در Dartford

Tallis House


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Dartford

1 Fetter Lane


دفاتر از £١٢.٨٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در Dartford

37 Vintage House,


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٦٠
دفاتر مجهز در Dartford

1st Floor Holborn Gate


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Dartford

88 Kingsway


دفاتر از £١٠.٢٠ - £١٤.٠٠
دفاتر مجهز در Dartford

90 Long Acre


دفاتر از £١٢.٥٠ - £١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Dartford

31 Southampton Row


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Dartford

Golden Cross House


دفاتر از £١٠.٨٠ - £١٤.٨٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Dartford

1 Northumberland Avenue


دفاتر از £١٢.٥٠ - £١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Dartford

Amadeus House


دفاتر از £١٤.١٠ - £١٩.٤٠
دفاتر مجهز در Dartford

22 Long Acre


دفاتر از £١٠.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Dartford

4/4a Bloomsbury Square


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Dartford

60 St Martins Lane


دفاتر از £١٧.٤٠ - £٢٣.٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Dartford

10 Greycoat Place


دفاتر از £١١.٧٠ - £١٤.٦٠
دفاتر مجهز در Dartford

50 Broadway


دفاتر از £١١.٧٠ - £١٦.١٠
دفاتر مجهز در Dartford

344-354 Gray's Inn Road


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Dartford

4th Floor


دفاتر از £١٧.٥٠ - £٢٤.٠٠
دفاتر مجهز در Dartford

100 Pall Mall


دفاتر از £١٥.٧٠ - £٢١.٦٠
دفاتر مجهز در Dartford

18 Soho Square


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٧.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Dartford

Portland House


دفاتر از £١٤.٠٠ - £١٩.٣٠
دفاتر مجهز در Dartford

Hamilton House


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٦.٢٠
دفاتر مجهز در Dartford

48 Warwick Street


دفاتر از £١٣.٧٠ - £١٨.٩٠
دفاتر مجهز در Dartford

25 Sackville Street


دفاتر از £١٥.٧٠ - £٢١.٦٠
دفاتر مجهز در Dartford

16 Upper Woburn Place


دفاتر از £١٣.٦٠ - £١٨.٧٠
دفاتر مجهز در Dartford

52 Grosvenor Gardens


دفاتر از £١٤.٠٠ - £١٩.٣٠
دفاتر مجهز در Dartford

111 Buckingham Palace Road


دفاتر از £١٦.٠٠ - £٢٢.٠٠
دفاتر مجهز در Dartford

48 Charlotte Street


دفاتر از £٩.٥٠ - £١٣.٠٠
دفاتر مجهز در Dartford

1 Berkeley Street


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Dartford

Mappin House


دفاتر از £٢٢.١٠ - £٣٠.٤٠
دفاتر مجهز در Dartford

85 Tottenham Court Road


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Dartford

10 Margaret Street


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٥.٤٠
دفاتر مجهز در Dartford

Jubilee House


دفاتر از £١٦.٦٠ - £٢٢.٨٠
دفاتر مجهز در Dartford

17 Hanover Square


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Dartford

2nd Floor


دفاتر از £١٦.٦٠ - £٢٢.٨٠
دفاتر مجهز در Dartford

33 Cavendish Square


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Dartford

Bentinck House


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٣.٠٠
دفاتر مجهز در Dartford

131 - 151 Great Titchfield Street


دفاتر از £٧.١٠ - £٨.٩٠
دفاتر مجهز در Dartford

The Harley Building


دفاتر از £٢٧.٦٠ - £٣٠.٤٠
دفاتر مجهز در Dartford

25 North Row


دفاتر از £١٣.٣٠ - £١٨.٣٠
دفاتر مجهز در Dartford

83 Baker Street


دفاتر از £١٣.٣٠ - £١٨.٣٠
دفاتر مجهز در Dartford

1 Burwood Place


دفاتر از £١٠.٠٠ - £١٢.٥٠
دفاتر مجهز در Dartford

6th Floor


دفاتر از £١٧.٠٠ - £٢٣.٣٠
دفاتر مجهز در Dartford

One Kingdom Street


دفاتر از £١٤.٧٠ - £٢٠.١٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Dartford

1st Floor


دفاتر از £١٥.١٠ - £٢٠.٧٠
دفاتر مجهز در Dartford

Vision 25


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Dartford

Crown House


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٣.٦٠
دفاتر مجهز در Dartford

2 Queen Caroline Street


دفاتر از £١٠.٩٠ - £١٤.٩٠
دفاتر مجهز در Dartford

26-28 Hammersmith Grove


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Dartford

Fishers Lane


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠

با مراجعه به Dartfordدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+