مکان های فضای کاری در Edinburgh

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Edinburgh

9-10 St. Andrew Square


دفاتر از £٥.٢٠ - £٧.٢٠
دفاتر مجهز در Edinburgh

83 Princes Street


دفاتر از £٥.٢٠ - £٧.٢٠
دفاتر مجهز در Edinburgh

1 Lochrin Square


دفاتر از £٨.٩٠ - £١٢.٢٠
دفاتر مجهز در Edinburgh

Unit 30, 1st Floor


دفاتر از £٦.٥٠ - £٨.١٠
دفاتر مجهز در Edinburgh

Westpoint


دفاتر از £٤.٨٠ - £٦.٥٠
دفاتر مجهز در Edinburgh

10 Lochside Place


دفاتر از £٥.٢٠ - £٧.٢٠
دفاتر مجهز در Edinburgh

8 Deer Park


دفاتر از £٣.٧٠ - £٤.٦٠

با مراجعه به Edinburghدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+