مکان های فضای کاری در Fleet

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Fleet

Centaur House


دفاتر از £٤.٥٠ - £٦.٢٠
دفاتر مجهز در Fleet

Fowler Avenue


دفاتر از £٥.٩٠ - £٨.١٠
دفاتر مجهز در Fleet

Quatro House


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٣٠
دفاتر مجهز در Fleet

377 - 399 London Road


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Fleet

Stroudley Road


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Fleet

Pinewood Chineham Business Park


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٣٠
دفاتر مجهز در Fleet

Venture House


دفاتر از £٥.٨٠ - £٨.٠٠
دفاتر مجهز در Fleet

Atrium Court


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٢٠
دفاتر مجهز در Fleet

3000 Cathedral Hill


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
دفاتر مجهز در Fleet

Atlantic House


دفاتر از £٥.٨٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Fleet

Units A-J


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در Fleet

1 Farnham Road


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Fleet

200 Brook Drive


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠
دفاتر مجهز در Fleet

Woking One


دفاتر از £٩.٣٠ - £١٢.٧٠
دفاتر مجهز در Fleet

400 Thames Valley Park Drive


دفاتر از £٥.٨٠ - £٧.٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Fleet

Davidson House


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠
دفاتر مجهز در Fleet

9 Greyfriars Road


دفاتر از £٩.١٠ - £١٢.٥٠
دفاتر مجهز در Fleet

1650 Arlington Business Park


دفاتر از £٥.٨٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Fleet

1210 Parkview


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠
دفاتر مجهز در Fleet

3000 Hillswood Drive


دفاتر از £٧.٨٠ - £١٠.٧٠
دفاتر مجهز در Fleet

Wellington Way


دفاتر از £٦.٣٠ - £٨.٧٠
دفاتر مجهز در Fleet

1 Bell Street


دفاتر از £٧.٤٠ - £١٠.٢٠
دفاتر مجهز در Fleet

The Henley Building


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Fleet

59-60 Thames St


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Fleet

Siena Court


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
دفاتر مجهز در Fleet

Rourke House


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Fleet

Centurion House


دفاتر از £٨.٢٠ - £١٠.٢٠
دفاتر مجهز در Fleet

1st Floor


دفاتر از £٦.٥٠ - £٨.١٠
دفاتر مجهز در Fleet

268 Bath Road


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
دفاتر مجهز در Fleet

1 Brunel Way


دفاتر از £١٠.٢٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در Fleet

18 Stoke Road


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Fleet

Terminal 5 Arrivals Concourse


دفاتر از £٣٢.٩٠ - £٤١.١٠
دفاتر مجهز در Fleet

Jubilee House


دفاتر از £٨.٤٠ - £١١.٦٠
دفاتر مجهز در Fleet

450 Bath Road


دفاتر از £٩.٤٠ - £١٢.٩٠

با مراجعه به Fleetدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+