مکان های فضای کاری در Gateshead

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Gateshead

The Axis Building


دفاتر از £٤.٠٠ - £٥.٥٠
دفاتر مجهز در Gateshead

Rotterdam House


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٨٠
دفاتر مجهز در Gateshead

Merchant House


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٨٠
دفاتر مجهز در Gateshead

4 Admiral Way


دفاتر از £٤.٠٠ - £٥.٥٠

با مراجعه به Gatesheadدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+