مکان های فضای کاری در Gerrards Cross

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Building 1


دفاتر از £٨.٤٠ - £١١.٦٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

1st Floor, Beaconsfield MSA


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Highbridge


دفاتر از £٦.٤٠ - £٨.٨٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

The Charter Building


دفاتر از £٩.٤٠ - £١٢.٩٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

18 Stoke Road


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٧٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

1 Brunel Way


دفاتر از £١٠.٢٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

268 Bath Road


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Cardinal Point


دفاتر از £٤.٨٠ - £٦.٦٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

St Mary's Court


دفاتر از £٦.٩٠ - £٩.٤٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Aston Court


دفاتر از £٦.٩٠ - £٩.٤٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

59-60 Thames St


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Lakeside House


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

6-9 The Square


دفاتر از £٦.٤٠ - £٨.٨٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

450 Bath Road


دفاتر از £٩.٤٠ - £١٢.٩٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

5th Floor


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Siena Court


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Terminal 5 Arrivals Concourse


دفاتر از £٣٢.٩٠ - £٤١.١٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

1 Bell Street


دفاتر از £٧.٤٠ - £١٠.٢٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Jubilee House


دفاتر از £٨.٤٠ - £١١.٦٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

54 Clarendon Road


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Terminal 3


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Terminal 2


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

79 College Road


دفاتر از £٧.٦٠ - £١٠.٤٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Hilton Hotel


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٢٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Centurion House


دفاتر از £٨.٢٠ - £١٠.٢٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Rourke House


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Saunders House


دفاتر از £٧.٦٠ - £١٠.٤٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

6th floor, First Central 200


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Great West Road


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٣.٥٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Ground Floor, Suite F


دفاتر از £٧.٨٠ - £١٠.٧٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

39 Mark Road


دفاتر از £٥.٥٠ - £٦.٨٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Regal House


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٢.٣٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

4 Imperial Place


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Building 3, Chiswick Park


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Parkshot House


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Atrium Court


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٢٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Fishers Lane


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Venture House


دفاتر از £٥.٨٠ - £٨.٠٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Causeway House


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

3000 Hillswood Drive


دفاتر از £٧.٨٠ - £١٠.٧٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

The Henley Building


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

2 Fountain Court


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

26-28 Hammersmith Grove


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

2 Queen Caroline Street


دفاتر از £١٠.٩٠ - £١٤.٩٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Crown House


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٣.٦٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Beacon House


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٧٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

1st Floor


دفاتر از £١٥.١٠ - £٢٠.٧٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Wellington Way


دفاتر از £٦.٣٠ - £٨.٧٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

One Kingdom Street


دفاتر از £١٤.٧٠ - £٢٠.١٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

6th Floor


دفاتر از £١٧.٠٠ - £٢٣.٣٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

1 Burwood Place


دفاتر از £١٠.٠٠ - £١٢.٥٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

83 Baker Street


دفاتر از £١٣.٣٠ - £١٨.٣٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Maple House


دفاتر از £٥.٩٠ - £٧.٤٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

25 North Row


دفاتر از £١٣.٣٠ - £١٨.٣٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Woking One


دفاتر از £٩.٣٠ - £١٢.٧٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

400 Thames Valley Park Drive


دفاتر از £٥.٨٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

The Harley Building


دفاتر از £٢٧.٦٠ - £٣٠.٤٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

2nd Floor


دفاتر از £٥.٩٠ - £٨.٢٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

131 - 151 Great Titchfield Street


دفاتر از £٧.١٠ - £٨.٩٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

33 Cavendish Square


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Bentinck House


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٣.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

2nd Floor


دفاتر از £١٦.٦٠ - £٢٢.٨٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

17 Hanover Square


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Jubilee House


دفاتر از £١٦.٦٠ - £٢٢.٨٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

10 Margaret Street


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٥.٤٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Mappin House


دفاتر از £٢٢.١٠ - £٣٠.٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

1 Berkeley Street


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Enterprise House


دفاتر از £٥.٤٠ - £٦.٨٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

85 Tottenham Court Road


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

48 Charlotte Street


دفاتر از £٩.٥٠ - £١٣.٠٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

25 Sackville Street


دفاتر از £١٥.٧٠ - £٢١.٦٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

52 Grosvenor Gardens


دفاتر از £١٤.٠٠ - £١٩.٣٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

111 Buckingham Palace Road


دفاتر از £١٦.٠٠ - £٢٢.٠٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

48 Warwick Street


دفاتر از £١٣.٧٠ - £١٨.٩٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

16 Upper Woburn Place


دفاتر از £١٣.٦٠ - £١٨.٧٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Portland House


دفاتر از £١٤.٠٠ - £١٩.٣٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

18 Soho Square


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Hamilton House


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٦.٢٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

100 Pall Mall


دفاتر از £١٥.٧٠ - £٢١.٦٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

4th Floor


دفاتر از £١٧.٥٠ - £٢٤.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

50 Broadway


دفاتر از £١١.٧٠ - £١٦.١٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

10 Greycoat Place


دفاتر از £١١.٧٠ - £١٤.٦٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

344-354 Gray's Inn Road


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

60 St Martins Lane


دفاتر از £١٧.٤٠ - £٢٣.٩٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

22 Long Acre


دفاتر از £١٠.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

377 - 399 London Road


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

4/4a Bloomsbury Square


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Amadeus House


دفاتر از £١٤.١٠ - £١٩.٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

1 Northumberland Avenue


دفاتر از £١٢.٥٠ - £١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Golden Cross House


دفاتر از £١٠.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

90 Long Acre


دفاتر از £١٢.٥٠ - £١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

31 Southampton Row


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

88 Kingsway


دفاتر از £١٠.٢٠ - £١٤.٠٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

1st Floor Holborn Gate


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Davidson House


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

37 Vintage House,


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٦٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

1 Fetter Lane


دفاتر از £١٢.٨٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Tallis House


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

9 Greyfriars Road


دفاتر از £٩.١٠ - £١٢.٥٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

107-111 Fleet Street


دفاتر از £٧.٢٠ - £٩.٩٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Quatro House


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٣٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

1st Floor


دفاتر از £٦.٥٠ - £٨.١٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

16 St Martin's le Grand


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٣.٤٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

88 Wood Street


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

167 City Road


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

60 Cannon Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

1 Ropemaker Street


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

The Gatehouse


دفاتر از £٦.٥٠ - £٨.٩٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

45 Moorfields


دفاتر از £١١.٥٠ - £١٢.٧٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Epworth House


دفاتر از £٢١.٤٠ - £٢٩.٤٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

960 Capability Green


دفاتر از £٦.٥٠ - £٨.٩٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

30 Moorgate


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Alpha House


دفاتر از £١٣.٠٠ - £١٧.٩٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

23 Austin Friars


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

68 Lombard Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

18 King William Street


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٤٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

27 Austin Friars


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

68 King William Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

2nd Floor


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

Tower 42


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

New Broad Street House


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

3rd floor, News Building


دفاتر از £١٩.٤٠ - £٢٦.٦٠
دفاتر مجهز در Gerrards Cross

12th Floor Broadgate Tower


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠

با مراجعه به Gerrards Crossدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+