مکان های فضای کاری در Glasgow

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Glasgow

1 West Regent Street


دفاتر از £٨.٣٠ - £١١.٤٠
دفاتر مجهز در Glasgow

100 West George Street


دفاتر از £٧.١٠ - £٩.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Glasgow

69 Buchanan Street


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٢٠
دفاتر مجهز در Glasgow

Tay House


دفاتر از £٧.١٠ - £٩.٧٠
دفاتر مجهز در Glasgow

20-23 Woodside Place


دفاتر از £٤.٣٠ - £٥.٩٠
دفاتر مجهز در Glasgow

Maxim Business Park


دفاتر از £٤.٢٠ - £٥.٧٠

با مراجعه به Glasgowدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+