مکان های فضای کاری در Harpenden

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Harpenden

Enterprise House


دفاتر از £٥.٤٠ - £٦.٨٠
دفاتر مجهز در Harpenden

960 Capability Green


دفاتر از £٦.٥٠ - £٨.٩٠
دفاتر مجهز در Harpenden

2 Fountain Court


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Harpenden

Ground Floor, Suite F


دفاتر از £٧.٨٠ - £١٠.٧٠
دفاتر مجهز در Harpenden

39 Mark Road


دفاتر از £٥.٥٠ - £٦.٨٠
دفاتر مجهز در Harpenden

2nd Floor


دفاتر از £٥.٩٠ - £٨.٢٠
دفاتر مجهز در Harpenden

Innovation Centre and Business Base


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Harpenden

2 Falcon Gate


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Harpenden

1st Floor Venture House


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٧٠
دفاتر مجهز در Harpenden

Hilton Hotel


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٢٠
دفاتر مجهز در Harpenden

54 Clarendon Road


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Harpenden

Maple House


دفاتر از £٥.٩٠ - £٧.٤٠
دفاتر مجهز در Harpenden

4 Imperial Place


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Harpenden

Cardinal Point


دفاتر از £٤.٨٠ - £٦.٦٠
دفاتر مجهز در Harpenden

St Mary's Court


دفاتر از £٦.٩٠ - £٩.٤٠
دفاتر مجهز در Harpenden

Pindar Rd


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Harpenden

79 College Road


دفاتر از £٧.٦٠ - £١٠.٤٠
دفاتر مجهز در Harpenden

Building 1


دفاتر از £٨.٤٠ - £١١.٦٠
دفاتر مجهز در Harpenden

Vision 25


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Harpenden

Highbridge


دفاتر از £٦.٤٠ - £٨.٨٠
دفاتر مجهز در Harpenden

The Charter Building


دفاتر از £٩.٤٠ - £١٢.٩٠
دفاتر مجهز در Harpenden

1st Floor, Beaconsfield MSA


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Harpenden

6th floor, First Central 200


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Harpenden

Aston Court


دفاتر از £٦.٩٠ - £٩.٤٠
دفاتر مجهز در Harpenden

The Gatehouse


دفاتر از £٦.٥٠ - £٨.٩٠

با مراجعه به Harpendenدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+