مکان های فضای کاری در Liverpool

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Liverpool

Horton House


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٢٠
دفاتر مجهز در Liverpool

Merchants Court


دفاتر از £٤.٥٠ - £٦.١٠
دفاتر مجهز در Liverpool

1 Mann Island


دفاتر از £٥.٥٠ - £٧.٥٠
دفاتر مجهز در Liverpool

301, Tea Factory


دفاتر از £٥.٥٠ - £٧.٥٠
دفاتر مجهز در Liverpool

Days Inn, Chester East


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٢٠
دفاتر مجهز در Liverpool

1st Floor


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Liverpool

Herons Way


دفاتر از £٥.٥٠ - £٦.٨٠
دفاتر مجهز در Liverpool

Cinnamon House, Cinnamon Park


دفاتر از £٤.٠٠ - £٥.٥٠

با مراجعه به Liverpoolدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+