مکان های فضای کاری در Maidstone

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Maidstone

26 Kings Hill Avenue


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٩٠
دفاتر مجهز در Maidstone

The Joiners Shop


دفاتر از £٤.٠٠ - £٥.٠٠
دفاتر مجهز در Maidstone

Springhead Road


دفاتر از £٨.٠٠
دفاتر مجهز در Maidstone

The Panorama


دفاتر از £٤.٤٠ - £٥.٥٠
دفاتر مجهز در Maidstone

Victory Way


دفاتر از £٥.٥٠ - £٧.٦٠
دفاتر مجهز در Maidstone

Dartford Business Park


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٠٠

با مراجعه به Maidstoneدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+