مکان های فضای کاری در Newbury

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Newbury

Oxford House


دفاتر از £٤.٤٠ - £٥.٥٠
دفاتر مجهز در Newbury

1650 Arlington Business Park


دفاتر از £٥.٨٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Newbury

1210 Parkview


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠
دفاتر مجهز در Newbury

Membury Motorway Services


دفاتر از £٣.٥٠ - £٤.٣٠
دفاتر مجهز در Newbury

Pinewood Chineham Business Park


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٣٠
دفاتر مجهز در Newbury

Stroudley Road


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Newbury

200 Brook Drive


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠
دفاتر مجهز در Newbury

Caxton Close


دفاتر از £٥.٠٠
دفاتر مجهز در Newbury

Atlantic House


دفاتر از £٥.٨٠ - £٧.٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Newbury

9 Greyfriars Road


دفاتر از £٩.١٠ - £١٢.٥٠
دفاتر مجهز در Newbury

Davidson House


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠
دفاتر مجهز در Newbury

400 Thames Valley Park Drive


دفاتر از £٥.٨٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Newbury

The Henley Building


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠

با مراجعه به Newburyدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+