مکان های فضای کاری در Northfleet

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Northfleet

Springhead Road


دفاتر از £٨.٠٠
دفاتر مجهز در Northfleet

Victory Way


دفاتر از £٥.٥٠ - £٧.٦٠
دفاتر مجهز در Northfleet

Dartford Business Park


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٠٠
دفاتر مجهز در Northfleet

The Joiners Shop


دفاتر از £٤.٠٠ - £٥.٠٠
دفاتر مجهز در Northfleet

3 The Drive


دفاتر از £٦.٧٠ - £٩.٢٠
دفاتر مجهز در Northfleet

26 Kings Hill Avenue


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٩٠
دفاتر مجهز در Northfleet

Jhumat House


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٤٠
دفاتر مجهز در Northfleet

Regus Bromley


دفاتر از £٦.٦٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Northfleet

1st floor, Romer House


دفاتر از £٧.٨٠ - £١٠.٨٠
دفاتر مجهز در Northfleet

Level 33


دفاتر از £١٦.٥٠ - £٢٢.٦٠
دفاتر مجهز در Northfleet

29th Floor


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در Northfleet

1 Canada Square, 37th Floor


دفاتر از £١٢.٧٠ - £١٧.٥٠
دفاتر مجهز در Northfleet

3 More London Riverside


دفاتر از £١٩.٤٠ - £٢٦.٦٠
دفاتر مجهز در Northfleet

New London House


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Northfleet

3 Minster Court


دفاتر از £٢١.٤٠ - £٢٩.٤٠
دفاتر مجهز در Northfleet

9 Devonshire Square


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Northfleet

6 Hays Lane


دفاتر از £١٤.٤٠ - £١٩.٨٠
دفاتر مجهز در Northfleet

63 St Mary Axe


دفاتر از £١٥.٢٠ - £٢٠.٩٠
دفاتر مجهز در Northfleet

30 St Marys Axe


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Northfleet

12th Floor Broadgate Tower


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Northfleet

3rd floor, News Building


دفاتر از £١٩.٤٠ - £٢٦.٦٠
دفاتر مجهز در Northfleet

Tower 42


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Northfleet

New Broad Street House


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Northfleet

68 King William Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Northfleet

2nd Floor


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Northfleet

27 Austin Friars


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Northfleet

18 King William Street


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٤٠
دفاتر مجهز در Northfleet

68 Lombard Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Northfleet

23 Austin Friars


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Northfleet

Alpha House


دفاتر از £١٣.٠٠ - £١٧.٩٠
دفاتر مجهز در Northfleet

30 Moorgate


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Northfleet

45 Moorfields


دفاتر از £١١.٥٠ - £١٢.٧٠
دفاتر مجهز در Northfleet

Epworth House


دفاتر از £٢١.٤٠ - £٢٩.٤٠
دفاتر مجهز در Northfleet

1 Ropemaker Street


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Northfleet

60 Cannon Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Northfleet

The Lansdowne Building


دفاتر از £٧.١٠ - £٩.٨٠
دفاتر مجهز در Northfleet

88 Wood Street


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٤٠
دفاتر مجهز در Northfleet

Interchange House


دفاتر از £٩.٠٠ - £١٢.٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Northfleet

167 City Road


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Northfleet

16 St Martin's le Grand


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٣.٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Northfleet

107-111 Fleet Street


دفاتر از £٧.٢٠ - £٩.٩٠
دفاتر مجهز در Northfleet

Tallis House


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Northfleet

1 Fetter Lane


دفاتر از £١٢.٨٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در Northfleet

1st Floor Holborn Gate


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Northfleet

37 Vintage House,


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٦٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Northfleet

88 Kingsway


دفاتر از £١٠.٢٠ - £١٤.٠٠
دفاتر مجهز در Northfleet

90 Long Acre


دفاتر از £١٢.٥٠ - £١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Northfleet

31 Southampton Row


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Northfleet

Golden Cross House


دفاتر از £١٠.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Northfleet

Amadeus House


دفاتر از £١٤.١٠ - £١٩.٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Northfleet

1 Northumberland Avenue


دفاتر از £١٢.٥٠ - £١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Northfleet

4/4a Bloomsbury Square


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Northfleet

22 Long Acre


دفاتر از £١٠.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Northfleet

60 St Martins Lane


دفاتر از £١٧.٤٠ - £٢٣.٩٠
دفاتر مجهز در Northfleet

344-354 Gray's Inn Road


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٤.٨٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Northfleet

50 Broadway


دفاتر از £١١.٧٠ - £١٦.١٠
دفاتر مجهز در Northfleet

10 Greycoat Place


دفاتر از £١١.٧٠ - £١٤.٦٠
دفاتر مجهز در Northfleet

4th Floor


دفاتر از £١٧.٥٠ - £٢٤.٠٠
دفاتر مجهز در Northfleet

100 Pall Mall


دفاتر از £١٥.٧٠ - £٢١.٦٠
دفاتر مجهز در Northfleet

18 Soho Square


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Northfleet

Hamilton House


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٦.٢٠
دفاتر مجهز در Northfleet

Portland House


دفاتر از £١٤.٠٠ - £١٩.٣٠
دفاتر مجهز در Northfleet

16 Upper Woburn Place


دفاتر از £١٣.٦٠ - £١٨.٧٠
دفاتر مجهز در Northfleet

48 Warwick Street


دفاتر از £١٣.٧٠ - £١٨.٩٠

با مراجعه به Northfleetدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+