مکان های فضای کاری در Oxford

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Oxford

7200 The Quorum


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٧٠
دفاتر مجهز در Oxford

John Eccles House


دفاتر از £٦.٩٠ - £٨.٦٠
دفاتر مجهز در Oxford

Beacon House


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٧٠
دفاتر مجهز در Oxford

The Gatehouse


دفاتر از £٦.٥٠ - £٨.٩٠

با مراجعه به Oxfordدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+