مکان های فضای کاری در Reading

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Reading

9 Greyfriars Road


دفاتر از £٩.١٠ - £١٢.٥٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Reading

Davidson House


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠
دفاتر مجهز در Reading

400 Thames Valley Park Drive


دفاتر از £٥.٨٠ - £٧.٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Reading

200 Brook Drive


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠
دفاتر مجهز در Reading

Atlantic House


دفاتر از £٥.٨٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Reading

1210 Parkview


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠
دفاتر مجهز در Reading

1650 Arlington Business Park


دفاتر از £٥.٨٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Reading

The Henley Building


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Reading

Venture House


دفاتر از £٥.٨٠ - £٨.٠٠
دفاتر مجهز در Reading

Atrium Court


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٢٠
دفاتر مجهز در Reading

Pinewood Chineham Business Park


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٣٠
دفاتر مجهز در Reading

1 Bell Street


دفاتر از £٧.٤٠ - £١٠.٢٠
دفاتر مجهز در Reading

Siena Court


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
دفاتر مجهز در Reading

377 - 399 London Road


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Reading

Jubilee House


دفاتر از £٨.٤٠ - £١١.٦٠
دفاتر مجهز در Reading

Stroudley Road


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Reading

Centaur House


دفاتر از £٤.٥٠ - £٦.٢٠
دفاتر مجهز در Reading

Quatro House


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٣٠
دفاتر مجهز در Reading

Beacon House


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٧٠
دفاتر مجهز در Reading

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Reading

Fowler Avenue


دفاتر از £٥.٩٠ - £٨.١٠
دفاتر مجهز در Reading

Oxford House


دفاتر از £٤.٤٠ - £٥.٥٠
دفاتر مجهز در Reading

268 Bath Road


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
دفاتر مجهز در Reading

Aston Court


دفاتر از £٦.٩٠ - £٩.٤٠
دفاتر مجهز در Reading

59-60 Thames St


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Reading

18 Stoke Road


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٧٠
دفاتر مجهز در Reading

1 Brunel Way


دفاتر از £١٠.٢٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در Reading

1st Floor, Beaconsfield MSA


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Reading

Rourke House


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Reading

3000 Hillswood Drive


دفاتر از £٧.٨٠ - £١٠.٧٠
دفاتر مجهز در Reading

Woking One


دفاتر از £٩.٣٠ - £١٢.٧٠
دفاتر مجهز در Reading

Centurion House


دفاتر از £٨.٢٠ - £١٠.٢٠
دفاتر مجهز در Reading

John Eccles House


دفاتر از £٦.٩٠ - £٨.٦٠
دفاتر مجهز در Reading

Building 1


دفاتر از £٨.٤٠ - £١١.٦٠

با مراجعه به Readingدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+