مکان های فضای کاری در Reigate

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Reigate

Castle Court


دفاتر از £٧.١٠ - £٩.٧٠
دفاتر مجهز در Reigate

Kingsgate


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٣٠
دفاتر مجهز در Reigate

25 Clarendon Road


دفاتر از £٥.٨٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Reigate

Ground Floor, Level 00


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Reigate

Metcalf Way


دفاتر از £٥.٠٠
دفاتر مجهز در Reigate

Dorset House


دفاتر از £٧.١٠ - £٩.٧٠
دفاتر مجهز در Reigate

Churchill Court 3


دفاتر از £٨.٣٠ - £١١.٤٠
دفاتر مجهز در Reigate

3rd floor


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠
دفاتر مجهز در Reigate

1st Floor


دفاتر از £٦.٥٠ - £٨.١٠
دفاتر مجهز در Reigate

The Lansdowne Building


دفاتر از £٧.١٠ - £٩.٨٠
دفاتر مجهز در Reigate

Interchange House


دفاتر از £٩.٠٠ - £١٢.٣٠
دفاتر مجهز در Reigate

2nd floor


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠
دفاتر مجهز در Reigate

Wellington Way


دفاتر از £٦.٣٠ - £٨.٧٠
دفاتر مجهز در Reigate

Causeway House


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Reigate

Regus Bromley


دفاتر از £٦.٦٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Reigate

Regal House


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٢.٣٠
دفاتر مجهز در Reigate

Parkshot House


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Reigate

Woking One


دفاتر از £٩.٣٠ - £١٢.٧٠
دفاتر مجهز در Reigate

1 Farnham Road


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
دفاتر مجهز در Reigate

Units A-J


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در Reigate

John de Mierre House


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Reigate

3000 Cathedral Hill


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
دفاتر مجهز در Reigate

3000 Hillswood Drive


دفاتر از £٧.٨٠ - £١٠.٧٠
دفاتر مجهز در Reigate

1st floor, Romer House


دفاتر از £٧.٨٠ - £١٠.٨٠
دفاتر مجهز در Reigate

2 Queen Caroline Street


دفاتر از £١٠.٩٠ - £١٤.٩٠
دفاتر مجهز در Reigate

Crown House


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٣.٦٠
دفاتر مجهز در Reigate

37 Vintage House,


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٦٠
دفاتر مجهز در Reigate

Fishers Lane


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Reigate

26-28 Hammersmith Grove


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Reigate

111 Buckingham Palace Road


دفاتر از £١٦.٠٠ - £٢٢.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Reigate

Building 3, Chiswick Park


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Reigate

Great West Road


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٣.٥٠
دفاتر مجهز در Reigate

52 Grosvenor Gardens


دفاتر از £١٤.٠٠ - £١٩.٣٠
دفاتر مجهز در Reigate

1st Floor


دفاتر از £١٥.١٠ - £٢٠.٧٠
دفاتر مجهز در Reigate

10 Greycoat Place


دفاتر از £١١.٧٠ - £١٤.٦٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Reigate

Portland House


دفاتر از £١٤.٠٠ - £١٩.٣٠
دفاتر مجهز در Reigate

50 Broadway


دفاتر از £١١.٧٠ - £١٦.١٠
دفاتر مجهز در Reigate

Centurion House


دفاتر از £٨.٢٠ - £١٠.٢٠
دفاتر مجهز در Reigate

100 Pall Mall


دفاتر از £١٥.٧٠ - £٢١.٦٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Reigate

1 Berkeley Street


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Reigate

1 Northumberland Avenue


دفاتر از £١٢.٥٠ - £١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Reigate

4th Floor


دفاتر از £١٧.٥٠ - £٢٤.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Reigate

2nd Floor


دفاتر از £١٦.٦٠ - £٢٢.٨٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Reigate

Golden Cross House


دفاتر از £١٠.٨٠ - £١٤.٨٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Reigate

25 Sackville Street


دفاتر از £١٥.٧٠ - £٢١.٦٠
دفاتر مجهز در Reigate

Alpha House


دفاتر از £١٠.٤٠ - £١٤.٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Reigate

48 Warwick Street


دفاتر از £١٣.٧٠ - £١٨.٩٠
دفاتر مجهز در Reigate

17 Hanover Square


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Reigate

Rourke House


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Reigate

3rd floor, News Building


دفاتر از £١٩.٤٠ - £٢٦.٦٠
دفاتر مجهز در Reigate

25 North Row


دفاتر از £١٣.٣٠ - £١٨.٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Reigate

60 St Martins Lane


دفاتر از £١٧.٤٠ - £٢٣.٩٠
دفاتر مجهز در Reigate

3 More London Riverside


دفاتر از £١٩.٤٠ - £٢٦.٦٠
دفاتر مجهز در Reigate

Terminal 2


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Reigate

6 Hays Lane


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٦.٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Reigate

Amadeus House


دفاتر از £١٤.١٠ - £١٩.٤٠
دفاتر مجهز در Reigate

1 Burwood Place


دفاتر از £١٠.٠٠ - £١٢.٥٠
دفاتر مجهز در Reigate

22 Long Acre


دفاتر از £١٠.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Reigate

Jubilee House


دفاتر از £١٦.٦٠ - £٢٢.٨٠
دفاتر مجهز در Reigate

Tallis House


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Reigate

33 Cavendish Square


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Reigate

90 Long Acre


دفاتر از £١٢.٥٠ - £١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Reigate

Terminal 3


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Reigate

Mappin House


دفاتر از £٢٢.١٠ - £٣٠.٤٠
دفاتر مجهز در Reigate

6th Floor


دفاتر از £١٧.٠٠ - £٢٣.٣٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Reigate

One Kingdom Street


دفاتر از £١٤.٧٠ - £٢٠.١٠
دفاتر مجهز در Reigate

18 Soho Square


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Reigate

Saunders House


دفاتر از £٧.٦٠ - £١٠.٤٠
دفاتر مجهز در Reigate

10 Margaret Street


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٥.٤٠
دفاتر مجهز در Reigate

68 King William Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Reigate

1 Fetter Lane


دفاتر از £١٢.٨٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در Reigate

60 Cannon Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Reigate

18 King William Street


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٤٠
دفاتر مجهز در Reigate

3 Minster Court


دفاتر از £٢١.٤٠ - £٢٩.٤٠
دفاتر مجهز در Reigate

107-111 Fleet Street


دفاتر از £٧.٢٠ - £٩.٩٠
دفاتر مجهز در Reigate

83 Baker Street


دفاتر از £١٣.٣٠ - £١٨.٣٠
دفاتر مجهز در Reigate

88 Kingsway


دفاتر از £١٠.٢٠ - £١٤.٠٠
دفاتر مجهز در Reigate

68 Lombard Street


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٧٠
دفاتر مجهز در Reigate

New London House


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Reigate

The Harley Building


دفاتر از £٢٧.٦٠ - £٣٠.٤٠
دفاتر مجهز در Reigate

4/4a Bloomsbury Square


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Reigate

48 Charlotte Street


دفاتر از £٩.٥٠ - £١٣.٠٠
دفاتر مجهز در Reigate

Bentinck House


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٣.٠٠
دفاتر مجهز در Reigate

31 Southampton Row


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Reigate

16 St Martin's le Grand


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٣.٤٠
دفاتر مجهز در Reigate

1st Floor Holborn Gate


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Reigate

131 - 151 Great Titchfield Street


دفاتر از £٧.١٠ - £٨.٩٠
دفاتر مجهز در Reigate

85 Tottenham Court Road


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Reigate

27 Austin Friars


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Reigate

30 St Marys Axe


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Reigate

23 Austin Friars


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Reigate

Tower 42


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Reigate

88 Wood Street


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٤٠
دفاتر مجهز در Reigate

30 Moorgate


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Reigate

63 St Mary Axe


دفاتر از £١٥.٢٠ - £٢٠.٩٠
دفاتر مجهز در Reigate

New Broad Street House


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Reigate

45 Moorfields


دفاتر از £١١.٥٠ - £١٢.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Reigate

9 Devonshire Square


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
دفاتر مجهز در Reigate

Level 33


دفاتر از £١٦.٥٠ - £٢٢.٦٠
دفاتر مجهز در Reigate

1 Ropemaker Street


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Reigate

2nd Floor


دفاتر از £١٢.٠٠ - £١٦.٥٠
دفاتر مجهز در Reigate

29th Floor


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.١٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Reigate

1 Canada Square, 37th Floor


دفاتر از £١٢.٧٠ - £١٧.٥٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Reigate

Terminal 5 Arrivals Concourse


دفاتر از £٣٢.٩٠ - £٤١.١٠
دفاتر مجهز در Reigate

16 Upper Woburn Place


دفاتر از £١٣.٦٠ - £١٨.٧٠
دفاتر مجهز در Reigate

12th Floor Broadgate Tower


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Reigate

Hamilton House


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٦.٢٠
دفاتر مجهز در Reigate

Epworth House


دفاتر از £١٧.١٠ - £٢٣.٦٠
دفاتر مجهز در Reigate

6th floor, First Central 200


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Reigate

344-354 Gray's Inn Road


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Reigate

5th Floor


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Reigate

450 Bath Road


دفاتر از £٩.٤٠ - £١٢.٩٠
دفاتر مجهز در Reigate

167 City Road


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.٢٠

با مراجعه به Reigateدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+