مکان های فضای کاری در Romsey

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Romsey

Premier Way


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٠٠
دفاتر مجهز در Romsey

International House


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٦٠
دفاتر مجهز در Romsey

Cumberland House


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٩٠
دفاتر مجهز در Romsey

Andersons Road


دفاتر از £٣.٠٠ - £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Romsey

1, Winnal Valley Road


دفاتر از £٦.٠٠
دفاتر مجهز در Romsey

Forum 3


دفاتر از £٥.٠٠ - £٦.٩٠
دفاتر مجهز در Romsey

Cross Keys House


دفاتر از £٥.١٠ - £٧.١٠
دفاتر مجهز در Romsey

Caxton Close


دفاتر از £٥.٠٠
دفاتر مجهز در Romsey

Aerodrome Road


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Romsey

Ground Floor, Building 1000


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٦٠
دفاتر مجهز در Romsey

Waterbury Drive


دفاتر از £٣.٠٠ - £٤.٠٠

با مراجعه به Romseyدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+