مکان های فضای کاری در Shipley

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Shipley

1st floor East Suite Waterfront


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Shipley

Fearnley Mill


دفاتر از £٣.٩٠ - £٥.٣٠
دفاتر مجهز در Shipley

Building 3


دفاتر از £٥.٢٠ - £٧.١٠
دفاتر مجهز در Shipley

No 2 Wellington Place


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Shipley

Ground, First and Second


دفاتر از £٧.٢٠ - £٩.٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Shipley

Pinnacle


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Shipley

Ground and first floor


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Shipley

Copthall Bridge House


دفاتر از £٤.٤٠ - £٦.١٠
دفاتر مجهز در Shipley

Unit G37b


دفاتر از £٣.٩٠ - £٥.٣٠

با مراجعه به Shipleyدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+