مکان های فضای کاری در Slough

از هر کجا برای یک ساعت، روز، هفته، ماه، یا سال ها کار کنید.
نرخ ها بر حسب قیمت روزانه برای هر شخص و طی قرارداد ۲۴ ماهه، در صورت موجود بودن، می باشند.

همه نقاط موجود
دسته بندی بر حسب:
دفاتر مجهز در Slough

1 Brunel Way


دفاتر از £١٠.٢٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در Slough

18 Stoke Road


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٧٠
دفاتر مجهز در Slough

268 Bath Road


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
دفاتر مجهز در Slough

59-60 Thames St


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Slough

450 Bath Road


دفاتر از £٩.٤٠ - £١٢.٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Slough

Terminal 5 Arrivals Concourse


دفاتر از £٣٢.٩٠ - £٤١.١٠
دفاتر مجهز در Slough

Highbridge


دفاتر از £٦.٤٠ - £٨.٨٠
دفاتر مجهز در Slough

1 Bell Street


دفاتر از £٧.٤٠ - £١٠.٢٠
دفاتر مجهز در Slough

Siena Court


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
دفاتر مجهز در Slough

The Charter Building


دفاتر از £٩.٤٠ - £١٢.٩٠
دفاتر مجهز در Slough

1st Floor, Beaconsfield MSA


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Slough

Rourke House


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Slough

Building 1


دفاتر از £٨.٤٠ - £١١.٦٠
دفاتر مجهز در Slough

Terminal 3


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Slough

Centurion House


دفاتر از £٨.٢٠ - £١٠.٢٠
دفاتر مجهز در Slough

Lakeside House


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Slough

Terminal 2


لطفاً تماس بگیرید
دفاتر مجهز در Slough

6-9 The Square


دفاتر از £٦.٤٠ - £٨.٨٠
دفاتر مجهز در Slough

5th Floor


دفاتر از £٥.٧٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Slough

Jubilee House


دفاتر از £٨.٤٠ - £١١.٦٠
دفاتر مجهز در Slough

Aston Court


دفاتر از £٦.٩٠ - £٩.٤٠
دفاتر مجهز در Slough

Atrium Court


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٢٠
دفاتر مجهز در Slough

Venture House


دفاتر از £٥.٨٠ - £٨.٠٠
دفاتر مجهز در Slough

3000 Hillswood Drive


دفاتر از £٧.٨٠ - £١٠.٧٠
دفاتر مجهز در Slough

Cardinal Point


دفاتر از £٤.٨٠ - £٦.٦٠
دفاتر مجهز در Slough

St Mary's Court


دفاتر از £٦.٩٠ - £٩.٤٠
دفاتر مجهز در Slough

High Wycombe Cressex Enterprise Centre


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Slough

79 College Road


دفاتر از £٧.٦٠ - £١٠.٤٠
دفاتر مجهز در Slough

Regal House


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٢.٣٠
دفاتر مجهز در Slough

Wellington Way


دفاتر از £٦.٣٠ - £٨.٧٠
دفاتر مجهز در Slough

Causeway House


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Slough

Saunders House


دفاتر از £٧.٦٠ - £١٠.٤٠
دفاتر مجهز در Slough

The Henley Building


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Slough

Parkshot House


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Slough

Great West Road


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٣.٥٠
دفاتر مجهز در Slough

Woking One


دفاتر از £٩.٣٠ - £١٢.٧٠
دفاتر مجهز در Slough

6th floor, First Central 200


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٦.٩٠
دفاتر مجهز در Slough

54 Clarendon Road


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Slough

Building 3, Chiswick Park


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Slough

377 - 399 London Road


دفاتر از £٤.٠٠
دفاتر مجهز در Slough

Fishers Lane


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Slough

Hilton Hotel


دفاتر از £٤.٩٠ - £٦.٢٠
دفاتر مجهز در Slough

Quatro House


دفاتر از £٥.٣٠ - £٧.٣٠
دفاتر مجهز در Slough

400 Thames Valley Park Drive


دفاتر از £٥.٨٠ - £٧.٩٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Slough

26-28 Hammersmith Grove


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Slough

2 Queen Caroline Street


دفاتر از £١٠.٩٠ - £١٤.٩٠
دفاتر مجهز در Slough

1st Floor


دفاتر از £٦.٥٠ - £٨.١٠
دفاتر مجهز در Slough

Crown House


دفاتر از £٩.٩٠ - £١٣.٦٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Slough

Davidson House


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠
دفاتر مجهز در Slough

9 Greyfriars Road


دفاتر از £٩.١٠ - £١٢.٥٠
دفاتر مجهز در Slough

Fowler Avenue


دفاتر از £٥.٩٠ - £٨.١٠
دفاتر مجهز در Slough

1st Floor


دفاتر از £١٥.١٠ - £٢٠.٧٠
دفاتر مجهز در Slough

Beacon House


دفاتر از £٥.٦٠ - £٧.٧٠
دفاتر مجهز در Slough

4 Imperial Place


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
دفاتر مجهز در Slough

Atlantic House


دفاتر از £٥.٨٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Slough

Centaur House


دفاتر از £٤.٥٠ - £٦.٢٠
دفاتر مجهز در Slough

One Kingdom Street


دفاتر از £١٤.٧٠ - £٢٠.١٠
دفاتر مجهز در Slough

6th Floor


دفاتر از £١٧.٠٠ - £٢٣.٣٠
دفاتر مجهز در Slough

Dorset House


دفاتر از £٧.١٠ - £٩.٧٠
دفاتر مجهز در Slough

200 Brook Drive


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠
دفاتر مجهز در Slough

3000 Cathedral Hill


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
دفاتر مجهز در Slough

Ground Floor, Suite F


دفاتر از £٧.٨٠ - £١٠.٧٠
دفاتر مجهز در Slough

1 Burwood Place


دفاتر از £١٠.٠٠ - £١٢.٥٠
دفاتر مجهز در Slough

39 Mark Road


دفاتر از £٥.٥٠ - £٦.٨٠
دفاتر مجهز در Slough

Units A-J


دفاتر از £١٠.٣٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در Slough

83 Baker Street


دفاتر از £١٣.٣٠ - £١٨.٣٠
دفاتر مجهز در Slough

25 North Row


دفاتر از £١٣.٣٠ - £١٨.٣٠
دفاتر مجهز در Slough

1 Farnham Road


دفاتر از £٦.٨٠ - £٩.٣٠
دفاتر مجهز در Slough

111 Buckingham Palace Road


دفاتر از £١٦.٠٠ - £٢٢.٠٠
دفاتر مجهز در Slough

2nd Floor


دفاتر از £١٦.٦٠ - £٢٢.٨٠
دفاتر مجهز در Slough

52 Grosvenor Gardens


دفاتر از £١٤.٠٠ - £١٩.٣٠
دفاتر مجهز در Slough

33 Cavendish Square


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Slough

The Harley Building


دفاتر از £٢٧.٦٠ - £٣٠.٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Slough

1 Berkeley Street


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠
دفاتر مجهز در Slough

131 - 151 Great Titchfield Street


دفاتر از £٧.١٠ - £٨.٩٠
دفاتر مجهز در Slough

Bentinck House


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٣.٠٠
دفاتر مجهز در Slough

17 Hanover Square


دفاتر از £١١.٩٠ - £١٦.٣٠
دفاتر مجهز در Slough

Portland House


دفاتر از £١٤.٠٠ - £١٩.٣٠
دفاتر مجهز در Slough

Jubilee House


دفاتر از £١٦.٦٠ - £٢٢.٨٠
دفاتر مجهز در Slough

25 Sackville Street


دفاتر از £١٥.٧٠ - £٢١.٦٠
دفاتر مجهز در Slough

10 Margaret Street


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٥.٤٠
دفاتر مجهز در Slough

Mappin House


دفاتر از £٢٢.١٠ - £٣٠.٤٠
دفاتر مجهز در Slough

48 Warwick Street


دفاتر از £١٣.٧٠ - £١٨.٩٠
دفاتر مجهز در Slough

48 Charlotte Street


دفاتر از £٩.٥٠ - £١٣.٠٠
دفاتر مجهز در Slough

85 Tottenham Court Road


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٧.٠٠
دفاتر مجهز در Slough

100 Pall Mall


دفاتر از £١٥.٧٠ - £٢١.٦٠
دفاتر مجهز در Slough

10 Greycoat Place


دفاتر از £١١.٧٠ - £١٤.٦٠
دفاتر مجهز در Slough

4th Floor


دفاتر از £١٧.٥٠ - £٢٤.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Slough

50 Broadway


دفاتر از £١١.٧٠ - £١٦.١٠
دفاتر مجهز در Slough

18 Soho Square


دفاتر از £١٢.٣٠ - £١٧.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Slough

16 Upper Woburn Place


دفاتر از £١٣.٦٠ - £١٨.٧٠
دفاتر مجهز در Slough

2 Fountain Court


دفاتر از £٦.٥٠ - £٩.٠٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Slough

1 Northumberland Avenue


دفاتر از £١٢.٥٠ - £١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Slough

60 St Martins Lane


دفاتر از £١٧.٤٠ - £٢٣.٩٠
دفاتر مجهز در Slough

Hamilton House


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٦.٢٠
دفاتر مجهز در Slough

Golden Cross House


دفاتر از £١٠.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Slough

22 Long Acre


دفاتر از £١٠.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Slough

Amadeus House


دفاتر از £١٤.١٠ - £١٩.٤٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Slough

90 Long Acre


دفاتر از £١٢.٥٠ - £١٧.٢٠
دفاتر مجهز در Slough

4/4a Bloomsbury Square


دفاتر از £٨.٢٠ - £١١.٢٠
دفاتر مجهز در Slough

37 Vintage House,


دفاتر از £١٠.٧٠ - £١٤.٦٠
دفاتر مجهز در Slough

31 Southampton Row


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Slough

88 Kingsway


دفاتر از £١٠.٢٠ - £١٤.٠٠
دفاتر مجهز در Slough

344-354 Gray's Inn Road


دفاتر از £١١.٨٠ - £١٤.٨٠
دفاتر مجهز در Slough

1st Floor Holborn Gate


دفاتر از £١١.٤٠ - £١٥.٧٠
دفاتر مجهز در Slough

1 Fetter Lane


دفاتر از £١٢.٨٠ - £١٤.١٠
دفاتر مجهز در Slough

1210 Parkview


دفاتر از £٦.٢٠ - £٨.٥٠
تقاضای بالا
دفاتر مجهز در Slough

1650 Arlington Business Park


دفاتر از £٥.٨٠ - £٧.٩٠
دفاتر مجهز در Slough

Tallis House


دفاتر از £١٣.٢٠ - £١٨.٢٠

با مراجعه به Sloughدرباره اماکن ما بیشتر بدانید.
با ما تماس بگیرید:  ٩٨٢١٤٨٠٠٩٠٠٠+